Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Bezwzględna większość głosów

Bezwzględna większość głosów

18.05.11

Jaka jest bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady liczącej 21 radnych? Czym taka większość różni się od bezwzględnej większości i zwykłej większości. Czy należy to uregulować w statucie gminy?

articleImage: Bezwzględna większość głosów fot. Thinkstock

Bezwzględna większość ustawowego składu rady liczącej 21 radnych to 11 głosów. Bezwzględna większość ustawowego składu rady gminy oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą. Kwestia ta była już wielokrotnie wyjaśniana w orzecznictwie, tytułem przykładu: uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 20.09.1995 r., W 18/94, OTK 1995/1/17, wyrok NSA OZ Lublin z 12.07.2002 r., I SA/Lu 525/02, Fin.Kom. 2003/2/60, wyrok NSA z 24.09.2002 r., III SA 1655/02, ONSA 2004/2/48.

Kontrowersje w sprawie liczenia bezwzględnej większości od nieparzystej liczby wynikają z błędnego założenia, że bezwzględna większość to połowa głosów plus jeden. W przypadku liczby nieparzystej połowa jest nie jest liczbą całkowitą. Niektórzy dodają do niej jeden i ten wynik zaokrąglają do liczby całkowitej w górę. Jest to nieprawidłowe, bezwzględna większość to po prostu więcej niż połowa. W przypadku liczby parzystej jest to połowa plus jeden, w przypadku liczby nieparzystej to połowa plus pół.

Bezwzględna większość ustawowego składu rady jest zawsze liczona od ustawowego składu danej rady, niezależnie od tego, ilu radnych bierze udział w głosowaniu, a nawet niezależnie od tego ilu radnych sprawuje mandat (mogą być mandaty chwilowo nieobsadzone). Taka większość jest dla danej rady zawsze taka sama. Dla podjęcia uchwały wymagane jest, aby głosów „za” było więcej niż połowa ustawowego składu danej rady. Bezwzględną większością ustawowego składu rady głosuje się np. absolutorium dla wójta (art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) i wprowadza zmiany w porządku obrad sesji (art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym).

Bezwzględną większość głosów liczy się tak samo, tyle że pod uwagę bierze się jedynie radnych biorących udział w głosowaniu. Do podjęcia uchwały, dla której wymagana jest bezwzględna większość głosów, „za” musi zagłosować więcej niż połowa biorących udział w głosowaniu. Inaczej mówiąc głosów „za” musi być więcej niż głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” razem wziętych. Bezwzględna większością głosów wybiera się i odwołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady (art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Natomiast zwykła większość głosów to przewaga głosów „za” nad głosami „przeciw”, głosy „wstrzymujących się” pomija się przy liczeniu. W skrajnych przypadkach uchwała może być podjęta jednym głosem „za”, jeżeli wszyscy pozostali głosujący się wstrzymali, a nikt nie głosował przeciw.

Nie ma konieczności ujmowania w statucie gminy zasad liczenia większości głosów, gdyż t reguły wynikają z logiki i przyjętych powszechnie zasad liczenia głosów. Nie będzie jednak uchybieniem, jeśli dla jasności te zasady zostaną umieszczone w statucie, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą modyfikować powyżej opisanych zasad.
 


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE