Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Brak podpisu na decyzji administracyjnej stanowi wadę istotną

Brak podpisu na decyzji administracyjnej stanowi wadę istotną

19.07.17

Brak podpisu na decyzji administracyjnej stanowi wadę istotną, która powoduje, że pismo nie nabiera cech decyzji administracyjnej, która pociąga za sobą określone skutki prawne, ale stanowi jedynie projekt takiej decyzji, który z kolei pozbawiony jest jakichkolwiek znamion pisma, które może w sposób pełnoprawny funkcjonować w obrocie prawnym.

articleImage: Brak podpisu na decyzji administracyjnej stanowi wadę istotną fot. Thinkstock

Pytanie:
PINB prowadzi postępowanie w sprawie wykonania obiektu liniowego - drogi. Droga została wykonana na przełomie lipca i sierpnia 2010 r., kiedy to inwestor dokonał zgłoszenia w starostwie powiatowym. W sierpniu natomiast starosta wydał sprzeciw odnośnie zamiaru wykonania robót budowlanych – obiektu liniowego. PINB wydał postanowienie na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 pr. bud. o wstrzymaniu robót budowlanych i nałożeniu na inwestora obiektu obowiązku dostarczenia dokumentów. Z uwagi na wniosek inwestora postępowanie zostało zawieszone do czasu wydania przez urząd gminy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W trakcie prowadzonego postępowania inwestor zwrócił uwagę, że na decyzji sprzeciwu starosty brak jest podpisu. PINB wystąpił do starosty z zapytaniem czy ww. decyzja jest w obrocie prawnym. W odpowiedzi wpisano, że brak podpisu nie czyni aktu woli władzy decyzją w rozumieniu prawa, co w konsekwencji spowodowało, że sprzeciw wniesiony pozostał nieskuteczny.
Co w tej sytuacji PINB powinien zrobić?
Jaką decyzję powinien wydać?

Odpowiedź:
W przedmiotowej sytuacji należy postąpić tak, jakby organ nie wniósł sprzeciwu w przewidzianym w art. 30 ust. 5 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud. terminie, bowiem organowi wyznaczono termin do dokonania określonej czynności - to czas od początku do końca tego terminu jest czasem, w którym organ może dokonać tej czynności, jeśli zaś organ dokonał czynności, jednak czynność ta została dokonana w sposób wadliwy, zaś wadliwość ta od samego początku powodowała w istocie nieważność, nie można z tego tytułu skutkami decyzji charakteryzującej się istotnym błędem, czyniącym ją nieważną obarczać inwestora, i w ten sposób blokować mu termin na realizację inwestycji.

Uzasadnienie:
Upływ terminu oznacza dla organu brak możliwości wniesienia sprzeciwu. Dla zachowania terminu z art. 30 ust. 5 pr. bud. konieczne jest wydanie przed upływem tego terminu sprzeciwu albo postanowienia o nałożeniu obowiązku uzupełnienia zgłoszenia i nadanie przesyłki zawierającej decyzję o sprzeciwie w urzędzie pocztowym, które potwierdza fakt wydania przez organ decyzji w terminie 30 dni. Oznacza to, że bezskuteczny upływ tego terminu powoduje wygaśnięcie uprawnienia organu nadzoru budowlanego do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.

Brak podpisu na decyzji administracyjnej stanowi wadę istotną, która powoduje, że pismo nie nabiera cech decyzji administracyjnej, która pociąga za sobą określone skutki prawne, ale stanowi jedynie projekt takiej decyzji, który z kolei pozbawiony jest jakichkolwiek znamion pisma, które może w sposób pełnoprawny funkcjonować w obrocie prawnym. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z art. 107 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego do koniecznych elementów decyzji administracyjnej należy m.in. podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Jeśli któregoś z obligatoryjnych elementów brakuje, nie może być mowy o decyzji administracyjnej. W tej sytuacji zdaniem autora organ powinien zachować się tak jak przy zatwierdzaniu projektu budowlanego, a jeśli budowa nie została zakończona (z pytania wynika, że jednak została) to powinien zezwolić na wznowienie robót budowlanych. 

Marta Mackiewicz 19.07.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE