Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy pracownika samorządowego zatrudnionego na pół etatu można przenieść do innej jednostki na cały etat?

Czy pracownika samorządowego zatrudnionego na pół etatu można przenieść do innej jednostki na cały etat?

20.03.18

Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika.

Pytanie użytkownika Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Czy pracownika samorządowego zatrudnionego na pół etatu na stanowisku urzędniczym  w jednej jednostce można przenieść na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych do innej jednostki, ale już na cały etat?

Jeśli nie, to czy po przeniesieniu na pół etatu można porozumieniem zmieniającym zwiększyć wymiar do pełnego etatu?

Odpowiedź


Tak. Po przeniesieniu można zmienić warunki zatrudnienia na takie, jakie zostały uzgodnione w porozumieniu zawartym między pracodawcami.

Jak wynika z art. 22 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.

Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców, a akta osobowe pracownika wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przekazuje się do jednostki, w której ma on być zatrudniony. Dotychczasowy stosunek pracy jest zatem kontynuowany, ponieważ nie dochodzi do rozwiązania poprzedniej i nawiązania kolejnej umowy o pracę.

Skuteczność zawarcia porozumienia między pracodawcami zależy również od zgody pracownika na zmianę miejsca pracy, a także ewentualną zmianę stanowiska, wymiaru czasu pracy, czy wynagrodzenia. Jeśli chodzi o samo porozumienie, powinno ono zostać zawarte między osobami upoważnionymi do reprezentowania danej jednostki. Ponadto, musi uwzględniać:

- podstawę prawną przeniesienia,

- dane identyfikacyjne pracodawców,

- dane identyfikacyjne pracownika,

- wskazanie, czy przeniesienie jest dokonywane na wniosek pracownika, czy też za jego zgodą,

- oświadczenie, że przeniesienie nie narusza ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika,

- wskazanie potrzeb po stronie jednostki przejmującej, które uzasadniają przeniesienie,

- datę przeniesienia,

- nowe stanowisko pracy i warunki zatrudnienia, przy czym jeżeli nie ulegną one zmianie, należy to zaznaczyć,

- termin przekazania do jednostki przejmującej akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej,

- zasady odpowiedzialności pracodawców za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy,

- informację, że porozumienie zostało sporządzone w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdego z pracodawców oraz jeden dla pracownika.

Jeżeli zatrudniony wyraża zgodę na modyfikację warunków zatrudnienia, przejmujący pracodawca powinien z min zawrzeć porozumienie zmieniające warunki pracy i/lub płacy.

Z uwagi na fakt, że przeniesienia dokonuje się w ramach tego samego stosunku pracy, dotychczasowy pracodawca nie wystawia podwładnemu świadectwa pracy i nie wypłaca mu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Następuje jednak zmiana płatnika składek. W związku z tym, należy wyrejestrować zatrudnionego z ubezpieczeń w deklaracji ZUS ZWUA z dniem przeniesienia, natomiast w jednostce przejmującej powinien on zostać zgłoszony do ubezpieczeń z tą sama datą w deklaracji ZUS ZUA.

Reasumując, w porozumieniu zawartym między pracodawcami muszą zostać określone nowe warunki zatrudnienia, w tym zmiana wymiaru czasu pracy na pełny etat, stanowisko i wysokość wynagrodzenia ze wskazaniem wszystkich jego składników. Jeżeli pracownik zaakceptuje zmiany, a tym samym przeniesienie dojdzie do skutku, nowy pracodawca zawiera z nim porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE