Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy szkoła publiczna może prowadzić działalność zarobkową?

Czy szkoła publiczna może prowadzić działalność zarobkową?

17.01.18

Czy szkoła publiczna może prowadzić działalność zarobkową? Czy może pobierać jakieś opłaty od rodziców, jeżeli poszerza mocno swoją działalność dydaktyczną? Jeśli tak, to w jaki sposób należy to robić? Na czym ewentualnie szkoła publiczna może zarabiać? Czy musi prowadzić osobną księgowość?  

articleImage: Czy szkoła publiczna może prowadzić działalność zarobkową? fot. Thinkstock

Odpowiedź:
Szkoły mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Uzasadnienie:
Szkoły publiczne prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego i stanowią ich jednostki budżetowe, wykonujące zadania z zakresu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2017 r. Prawo oświatowe - dalej u.p.o., szkoła publiczna:

- zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

- przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

- zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 u.p.o.,

- realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w zawodach, a także ramowy plan nauczania,

- realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

Ustawodawca wyraźnie zastrzega, że działalność edukacyjna szkół publicznych ma charakter bezpłatny. To bowiem za ich pośrednictwem gminy i powiaty realizują swoje zadania własne w zakresie edukacji, zapewniając na ten cel odpowiednie środki w budżecie. Niewątpliwie, pobieranie od rodziców uczniów szkoły publicznej opłat na działalność, którą ta wykonuje z mocy ustawy bezpłatnie, może zostać potraktowane jako naruszenie tych przepisów.

Przykładem dopuszczalnej formy zarobkowania szkół publicznych jest wynajem pomieszczeń w budynku szkoły (sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, powierzchni reklamowych etc.) - pod warunkiem zapewnienia prawidłowej działalności edukacyjnej szkoły. Ponadto, w szkole, w której funkcjonują pracownie i warsztaty szkolne, może być prowadzona częściowo odpłatna działalność usługowa, świadczona przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu.

Rozliczenia przychodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń szkolnych dokonuje się w ramach prowadzonej dla szkoły obsługi administracyjno-księgowej. Organ prowadzący szkołę może również zdecydować o gromadzeniu środków pochodzących ze źródeł na wydzielonym rachunku dochodów – stosownie do art. 223 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych - dalej u.f.p. Na podstawie art. 223 ust. 2 u.f.p., organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w szczególności:

1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;

2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;

3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;

4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 

Agata Piszko 17.01.18
Prawo oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE