Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Czynności pracodawcy wobec wójta

Czynności pracodawcy wobec wójta

20.06.11

Kto powinien podpisywać delegacje oraz udzielać urlopu wójtowi gminy? Kto wykonuje inne czynności pracodawcy wobec wójta gminy? Czy nadal powinien zajmować się tym przewodniczący rady i, czy potrzebna jest do tego uchwała rady?

articleImage: Czynności pracodawcy wobec wójta fot. Thinkstock

Zgodnie z art. art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.

W obecnym stanie prawnym czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta rozdzielone są pomiędzy 3 podmioty – radę gminy (tylko ustalanie wysokości wynagrodzenia), przewodniczącego rady (czynności związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy) i osobę wyznaczoną przez wójta lub sekretarza gminy (pozostałe czynności). Do przewodniczącego rady należy podpisanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, czyli skierowania na wstępne badania lekarskie, pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, w szczególności: wskazanie rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, wymiaru czasu pracy i terminu jej rozpoczęcia (art. 11 i art. 26 kodeksu pracy). Wśród czynności związanych z rozwiązaniem stosunku pracy najważniejsze jest wystawienie świadectwa pracy.

Wszystkie pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta wykonuje sekretarz gminy lub inna osoba wyznaczona przez wójta. Jeżeli wójt nie wyznaczy innej osoby, to kompetencje te przysługują sekretarzowi gminy, bez potrzeby wyznaczania. Jeżeli wójt chce, żeby czynności z zakresu prawa pracy wykonywał sekretarz, to nie musi nikogo wyznaczać. Może też wydać zarządzenie o wyznaczeniu sekretarza do tych czynności, żeby jednoznacznie wskazać osobą uprawnioną do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy.

Wójt może wyznaczyć do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy tylko podległego sobie pracownika, teoretycznie dowolnego pracownika urzędu. Za wyjątkiem zatrudnionego w urzędzie radcy prawnego, gdyż zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o radcach prawnych radcy prawnemu nie można polecać wykonania czynności wykraczającej poza zakres pomocy prawnej. Zapewne najczęściej wyznaczoną osobą będzie zastępca wójta, kadrowiec lub skarbnik. Wyznaczenie może polegać na wskazaniu osoby imiennie lub wskazaniu tylko stanowiska pracy. Wójt może w każdym czasie zmienić wyznaczoną osobę. Wyznaczona osoba nie ma prawa odmówić wykonywania kompetencji pracodawcy, jednak wobec pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę należy zadbać o modyfikację zakresu obowiązków (np. w drodze wypowiedzenia zmieniającego). Wójt nie może wyznaczyć do tych czynności radnego lub przewodniczącego rady, byłaby to ingerencja w kompetencje innego organu gminy.

Wyznaczona przez wójta osoba lub sekretarz gminy wykonują wszystkie czynności z zakresu prawa pracy niezastrzeżone dla rady gminy lub przewodniczącego rady. Do tych czynności należą przede wszystkim: podpisanie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji), udzielenie urlopu, podpisanie umowy o używanie do celów służbowych prywatnego samochodu, wydanie polecenia wypłaty wynagrodzenia, w tym także dodatkowego wynagrodzenia rocznego lub nagrody jubileuszowej. Oczywiście wyznaczona osoba nie może doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy ani stosować kar porządkowych wobec wójta.
 


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.)


 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE