Darowizna na rzecz szkoły - księgowanie

Jak zaksięgować fakturę darowizny na rzecz szkoły?
articleImage: Darowizna na rzecz szkoły - księgowanie fot. Thinkstock


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (sklep rowerowy) przekazała szkole podstawowej oraz zespołowi szkół łączności lampki, diody i oświetlenia rowerowe w formie darowizny.

Jak zaksięgować fakturę darowizny na rzecz szkoły?

Odpowiedź

Analizę prawidłowego ujęcia darowizny w księgach rachunkowych należy rozpocząć od rozważenia, jakie kwoty są do zaewidencjonowania. Istotny wpływ mają tu przepisy podatkowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Dodatkowo w art. 26 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. ustawodawca dopuścił możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego kwot darowizny przekazanych na następujące cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy.

Przedmiotem darowizny przekazanej przez pytającego są części rowerowe, w związku z czym art. 23 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. nie będzie miał w tym przypadku zastosowania. Co do drugiego z przepisów tylko w przypadku, gdy szkoła podstawowa oraz zespół szkół łączności są organizacją pożytku publicznego, pytający będzie miał prawo zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów, jednak w wartości nie większej niż 6% jego rocznego dochodu.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.t.u., przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności darowizny. W związku z tym pytający ma obowiązek naliczyć i wykazać w deklaracji podatku od towarów i usług podatek należny obliczony od wartości ceny nabycia przekazanych towarów (art. 29 ust. 10 u.p.t.u.) przy zastosowaniu odpowiedniej dla tych towarów stawki podatku.

Przykład

Ewidencja księgowa przekazanej darowizny:
1. Wartość przekazanych towarów w cenach nabycia bez podatku VAT:
Wn konto 769 Inne pozostałe koszty operacyjne (analityka: koszty niepodatkowe)
Ma konto 330 Towary
2. Podatek należny od darowizny:
Wn konto 769 Inne pozostałe koszty operacyjne (analityka: koszty niepodatkowe)
Ma konto 222 Rozliczenie podatku VAT należnego

Ewa Rodziewicz 07.01.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Darowizna na rzecz szkoły - księgowanie

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Warto przeczytać

 • Organ nie musi wyjaśniać z urzędu kto był wytwórcą odpadów

  Obrazek do artykułu: Organ nie musi wyjaśniać z urzędu kto był wytwórcą odpadów

  Domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego terenem, zdejmuje z organów prowadzących postępowanie obowiązek dociekania z urzędu, kto był wytwórcą odpadów – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Więcej »

 • Gminy sąsiadujące z parkami narodowymi i rezerwatami otrzymają wsparcie

  Gminy sąsiadujące z parkami narodowymi i rezerwatami otrzymają wsparcie Blisko 1/3 Polski jest pokryta lasami, nie brakuje nam obszarów chronionych. Jest ich dwa razy więcej niż 25 lat temu. "Uważam, że gminy, na których terenie znajdują się szczególnie cenne przyrodniczo tereny, powinny czerpać z tego korzyści poprzez rozwój turystyki, ale także dzięki wpływom z Lasów Państwowych, czy specjalne... Więcej »

 • Ekspert o marketingu miast: hasło i logo nie wystarczą

  Ekspert o marketingu miast: hasło i logo nie wystarczą Hasło i logo nie wystarczą, aby wypromować miasto. Slogan jest tylko hasłowym podkreśleniem najważniejszych atrybutów marki. Markę buduje się konkretnymi i spójnymi działaniami, uważa Robert Stępowski, ekspert ds. marketingu terytorialnego, redaktor naczelny magazynu „MarketingMiejsca.com.pl”. Warszawa zajmuje wysokie miejsce w badaniu opinii... Więcej »

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora

Polecamy: