Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Darowizna na rzecz szkoły - księgowanie

Darowizna na rzecz szkoły - księgowanie

07.01.11
Jak zaksięgować fakturę darowizny na rzecz szkoły?
articleImage: Darowizna na rzecz szkoły - księgowanie fot. Thinkstock


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (sklep rowerowy) przekazała szkole podstawowej oraz zespołowi szkół łączności lampki, diody i oświetlenia rowerowe w formie darowizny.

Jak zaksięgować fakturę darowizny na rzecz szkoły?

Odpowiedź

Analizę prawidłowego ujęcia darowizny w księgach rachunkowych należy rozpocząć od rozważenia, jakie kwoty są do zaewidencjonowania. Istotny wpływ mają tu przepisy podatkowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Dodatkowo w art. 26 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. ustawodawca dopuścił możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego kwot darowizny przekazanych na następujące cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy.

Przedmiotem darowizny przekazanej przez pytającego są części rowerowe, w związku z czym art. 23 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. nie będzie miał w tym przypadku zastosowania. Co do drugiego z przepisów tylko w przypadku, gdy szkoła podstawowa oraz zespół szkół łączności są organizacją pożytku publicznego, pytający będzie miał prawo zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów, jednak w wartości nie większej niż 6% jego rocznego dochodu.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.t.u., przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności darowizny. W związku z tym pytający ma obowiązek naliczyć i wykazać w deklaracji podatku od towarów i usług podatek należny obliczony od wartości ceny nabycia przekazanych towarów (art. 29 ust. 10 u.p.t.u.) przy zastosowaniu odpowiedniej dla tych towarów stawki podatku.

Przykład

Ewidencja księgowa przekazanej darowizny:
1. Wartość przekazanych towarów w cenach nabycia bez podatku VAT:
Wn konto 769 Inne pozostałe koszty operacyjne (analityka: koszty niepodatkowe)
Ma konto 330 Towary
2. Podatek należny od darowizny:
Wn konto 769 Inne pozostałe koszty operacyjne (analityka: koszty niepodatkowe)
Ma konto 222 Rozliczenie podatku VAT należnego

Ewa Rodziewicz 07.01.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Obrazek do artykułu: Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Formacje obrony cywilnej tworzą w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Natomiast pracodawcy mogą tworzyć formacje obrony cywilnej. Więcej

 • Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Obrazek do artykułu: Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Burmistrz powinien wydać postanowienie o odstąpieniu lub o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ciągu 30 dni zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. po zasięgnięciu wymaganych opinii. Przepisy art. 35 § 5 i... Więcej

 • WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  Obrazek do artykułu: WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  O tym czy wojewoda wyda rozstrzygnięcie nadzorcze decyduje tylko i wyłącznie on sam, zaś wnioski zawierające żądanie wydania takiego rozstrzygnięcia mogą być jedynie sygnałem, zwróceniem mu uwagi na ewentualne nieprawidłowości podjętego zarządzenia - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Więcej

 • E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  Obrazek do artykułu: E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  "Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną", to efekt wspólnej pracy Ministerstw: Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia. Dokument opracowany na podstawie podpisanego w czerwcu br. porozumienia zakłada, że wydawanie dowodów z warstwą elektroniczną rozpocznie się w styczniu 2019 r. Więcej

 • Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Obrazek do artykułu: Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Na początku 2017 roku zacznie działać system informujący o wolnych miejscach parkingowych w centrum Krakowa za pomocą aplikacji mobilnej i tablic elektronicznych. Miejska Infrastruktura podpisała umowę na stworzenie systemu z krakowską firmą IT Comarch. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE