Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Darowizna na rzecz szkoły - księgowanie

Darowizna na rzecz szkoły - księgowanie

07.01.11
Jak zaksięgować fakturę darowizny na rzecz szkoły?
articleImage: Darowizna na rzecz szkoły - księgowanie fot. Thinkstock


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (sklep rowerowy) przekazała szkole podstawowej oraz zespołowi szkół łączności lampki, diody i oświetlenia rowerowe w formie darowizny.

Jak zaksięgować fakturę darowizny na rzecz szkoły?

Odpowiedź

Analizę prawidłowego ujęcia darowizny w księgach rachunkowych należy rozpocząć od rozważenia, jakie kwoty są do zaewidencjonowania. Istotny wpływ mają tu przepisy podatkowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Dodatkowo w art. 26 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. ustawodawca dopuścił możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego kwot darowizny przekazanych na następujące cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy.

Przedmiotem darowizny przekazanej przez pytającego są części rowerowe, w związku z czym art. 23 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. nie będzie miał w tym przypadku zastosowania. Co do drugiego z przepisów tylko w przypadku, gdy szkoła podstawowa oraz zespół szkół łączności są organizacją pożytku publicznego, pytający będzie miał prawo zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów, jednak w wartości nie większej niż 6% jego rocznego dochodu.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.p.t.u., przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności darowizny. W związku z tym pytający ma obowiązek naliczyć i wykazać w deklaracji podatku od towarów i usług podatek należny obliczony od wartości ceny nabycia przekazanych towarów (art. 29 ust. 10 u.p.t.u.) przy zastosowaniu odpowiedniej dla tych towarów stawki podatku.

Przykład

Ewidencja księgowa przekazanej darowizny:
1. Wartość przekazanych towarów w cenach nabycia bez podatku VAT:
Wn konto 769 Inne pozostałe koszty operacyjne (analityka: koszty niepodatkowe)
Ma konto 330 Towary
2. Podatek należny od darowizny:
Wn konto 769 Inne pozostałe koszty operacyjne (analityka: koszty niepodatkowe)
Ma konto 222 Rozliczenie podatku VAT należnego

Ewa Rodziewicz 07.01.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Więcej gmin zostanie objętych uproszczeniami związanymi z burzami

  Obrazek do artykułu: Więcej gmin zostanie objętych uproszczeniami związanymi z burzami

  Do wtorku samorządowcy mogą zgłaszać gminy, które powinny być objęte rozporządzeniem upraszczającym procedury związane z remontem lub odbudową domów zniszczonych w wyniku sierpniowych nawałnic. Premier Beata Szydło zapowiedziała, że w środę zostanie wydany do niego aneks. Więcej

 • Katowice mają oferty na przebudowę dwóch ważnych skrzyżowań

  Obrazek do artykułu: Katowice mają oferty na przebudowę dwóch ważnych skrzyżowań

  Oferty na przebudowę dwóch newralgicznych skrzyżowań na wylotowych trasach prowadzących na południe zebrał w dwóch przetargach samorząd Katowic. Miasto zdobyło wcześniej na ten cel największe w Polsce łączne dofinansowanie w konkursie na inwestycje drogowe miast. Więcej

 • Pół tysiąca urzędów administracji publicznej z terminalami płatniczymi

  Obrazek do artykułu: Pół tysiąca urzędów administracji publicznej z terminalami płatniczymi

  Z prawie 750 urzędów administracji publicznej, które zgłosiły się do realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju ogólnopolskiego programu, już 500 przyjmuje płatności bezgotówkowe. Dzięki temu coraz więcej obywateli ma możliwość dokonywania opłat za czynności administracyjne z wykorzystaniem terminali płatniczych POS i usługi WebPOS Paybynet. Więcej

 • Karta Dużej Rodziny: dane do GIODO zgłasza gmina

  Obrazek do artykułu: Karta Dużej Rodziny: dane do GIODO zgłasza gmina

  Administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu przyznania Karty Dużej Rodziny są wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny. Oznacza to, że zbiór danych prowadzony w celu przyznawania Karty (jego ewentualną aktualizację) powinna zgłosić wyłącznie gmina - przypomina Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Więcej

 • Wkrótce ruszy modernizacja nabrzeża Wisły w Płocku

  Obrazek do artykułu: Wkrótce ruszy modernizacja nabrzeża Wisły w Płocku

  Z początkiem września ma ruszyć modernizacja nabrzeża Wisły w Płocku (Mazowieckie). Do połowy 2018 r. powstanie tam m.in. promenada, „skwer biznesu” i nowy port jachtowy. Inwestycję za 31,8 mln zł wykona spółka PORR. Część środków ma pochodzić z unijnego wsparcia. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE