Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Do 25 marca gminy mogą składać wnioski o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

Do 25 marca gminy mogą składać wnioski o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

24.03.17

Nowe przepisy przewidują, podobnie jak dotychczasowe, że gminy składać mogą wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości do 25 marca, a jego korektę - do 15 maja.

articleImage: Do 25 marca gminy mogą składać wnioski o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości fot. Thinkstock


Z dniem 17 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 559). Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.).


Potrzeba wydania nowego rozporządzenia związana jest z nowelizacją ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716, ze zm.). Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045) zmieniła zakres przedmiotowy zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne. Zwolnienie to nie dotyczy, zgodnie z nowymi przepisami, gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 ustawy - Prawo wodne. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (Dz.U. Nr 142, poz. 1023) utraciło moc na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.

Nowe rozporządzenie w znacznej mierze powiela przepisy dotychczas obowiązujące, uwzględnia jednocześnie zmianę przepisu art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, doprecyzowującą, że zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy jedynie gruntów zajętych pod zbiorniki wodne, które znajdują się w trwałym zarządzie regionalnych zarządów gospodarki wodnej, urzędów morskich oraz parków narodowych (tj. pomiotów wskazanych w art. 217 ustawy - Prawo wodne).

Wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, którego wzór określony został w załączniku do rozporządzenia, gminy składać mogą w terminie do dnia 25 marca roku następującego po roku, za który sporządzany jest wniosek.

Wniosek powinien zostać złożony do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należy w nim wykazać faktyczne roczne utracone dochody wynikające z decyzji oraz z deklaracji podatkowych, na dany rok podatkowy według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzany jest wniosek.

Do dnia 15 maja możliwe będzie złożenie korekty wniosku. Nowe przepisy przewidują również możliwość złożenia wniosku lub korekty po ww. terminach, w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub wydaniem nowej decyzji przez organ podatkowy. Możliwe jest złożenie wniosku lub korekty w postaci elektronicznej. W takim przypadku powinny być one podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli wniosek dotknięty będzie brakiem lub błędem wojewódzki fundusz wezwie gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wojewódzki fundusz, w terminie do dnia 31 maja, przekaże na rachunek budżetu gminy kwotę środków stanowiącą równowartość wysokości utraconych dochodów.

 

Adam Bochentyn 24.03.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Rozpoczął się proces Hanny Zdanowskiej

  Obrazek do artykułu: Rozpoczął się proces Hanny Zdanowskiej

  Przed łódzkim sądem rozpoczął się w piątek proces prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, której prokuratura zarzuca poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera Włodzimierza G. Zarzuty nie są związane z jej działalnością, jako prezydenta miasta. Więcej

 • Katowicka straż miejska będzie informować o terminie wymiany pieców

  Obrazek do artykułu: Katowicka straż miejska będzie informować o terminie wymiany pieców

  31 grudnia 2021 r. i analogicznie ostatni dzień roku w latach 2023, 2025 i 2027 - to terminy, kiedy mieszkańcy woj. śląskiego muszą wymienić stare źródła ciepła, w zależności od okresu ich wcześniejszego użytkowania. W Katowicach będzie o tym przypominać Straż Miejska. Więcej

 • Tokaj: zbyt mało czasu na tak radykalne zmiany w Kodeksie wyborczym

  Obrazek do artykułu: Tokaj: zbyt mało czasu na tak radykalne zmiany w Kodeksie wyborczym

  Uważamy, że jest zbyt mało czasu do wyborów, żeby przeprowadzić tak radykalne zmiany w Kodeksie wyborczym - oceniła w piątek szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj. Wskazała, że wprowadzenie zmian nie jest "niemożliwe", ale może spowodować "chaos organizacyjny". Więcej

 • Odroczono sprawę wygaśnięcia mandatu prezydenta Lublina

  Obrazek do artykułu: Odroczono sprawę wygaśnięcia mandatu prezydenta Lublina

  Rozpoznanie skargi prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka na decyzję wojewody o wygaśnięciu jego mandatu zostało w czwartek odroczone do czasu rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wniosków trzech podmiotów - m.in. HFPC - o udział w postępowaniu. Więcej

 • Rada Warszawy skarży zmianę nazw 47 ulic przez wojewodę

  Obrazek do artykułu: Rada Warszawy skarży zmianę nazw 47 ulic przez wojewodę

  Rada Warszawy głosami PO zdecydowała o zaskarżeniu do sądu administracyjnego zmiany 47 nazw ulic przez wojewodę mazowieckiego na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Zdaniem PO wojewoda wykorzystał ustawę do celów politycznych; PiS twierdzi, że ws. dekomunizacji rada miasta nie wykorzystała swojego czasu. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE