Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Dodakowe godziny na zajęcia rewalidacyjne

Dodakowe godziny na zajęcia rewalidacyjne

16.02.11
Czy gmina ma obowiązek przydzielenia dodatkowych godzin na zajęcia rewalidacyjne na podstawie wydanej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczennicy?
articleImage: Dodakowe godziny na zajęcia rewalidacyjne fot. ThinkstockJeżeli tak, to w jakim wymiarze i na jakiej podstawie?
Odpowiedź

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym te niepubliczne, mogą wydawać opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi. W szkolnym planie nauczania należy uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów, następujące zajęcia rewalidacyjne:
1) korekcyjne wad postawy,
2) korygujące wady mowy,
3) orientacji przestrzennej i poruszania się,
4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,
5) inne, wynikające z programów rewalidacji.

Ponadto, w świetle zapisu § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167) przedszkola, szkoły, w tym z oddziałami integracyjnymi zapewniają dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb. Powołane przepisy nie wskazują czasu trwania tych zajęć. Pewne uregulowania w tym zakresie zawierają zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) - dalej r.r.s.p. Zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 załącznika nr 1 do r.r.s.p czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w przedszkolach, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. W przypadku szkół, jak wspomniano na wstępie – liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Stosownie do zapisów § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku zaś ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Agata Piszko

Przydatne materiały:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)


Agata Piszko 16.02.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE