Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Dodatek stażowy w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

Dodatek stażowy w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

24.11.09
Czy pracodawca wypłaca dodatek stażowy w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego?
Czy pracownikowi szkoły (zatrudnionemu w administracji) w trakcie wypłacania świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego przez ZUS na okres 8 miesięcy należy wypłacić dodatek za wieloletnią pracę?

Odpowiedź

W § 7 ust. 2 r.w.p.s. nie wyszczególnia się świadczenia rehabilitacyjnego.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) - dalej r.w.p.s. dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
- począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
- za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Jednocześnie prawodawca w § 7 ust. 2 r.w.p.s. ustanowił zasadę, iż dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Pracownikowi przysługuje dodatek stażowy za:
- dni, za które otrzymuje wynagrodzenie,
- za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
- za dni nieobecności w pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Należy odwołać się do przepisu art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.) - dalej u.ś.p. który to przepis stanowi, że świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, obejmują:
- zasiłek chorobowy;
- świadczenie rehabilitacyjne;
- zasiłek wyrównawczy;
- zasiłek macierzyński;
- zasiłek opiekuńczy.

Świadczenie rehabilitacyjne nie jest zatem tym samym, co zasiłek chorobowy. Jest odrębną kategorią świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia chorobowego. Gdyby prawodawca posłużył się w § 7 ust. 2 r.w.p.s. tym ostatnim sformułowaniem, to wówczas dodatek stażowy powinien być wypłacany w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

W art. 21 u.ś.p. ustawodawca stwierdził co prawda, że ilekroć w przepisach jest mowa o zasiłku chorobowym, należy przez to rozumieć również świadczenie rehabilitacyjne ale wyraźnie też wskazał o jakiego rodzaju przepisach jest tu mowa.

Otóż chodzi o przepisy:
- o ubezpieczeniu społecznym,
- o ubezpieczeniu zdrowotnym,
- o emeryturach i rentach,
- o przepisach, które uzależniają uprawnienia od dochodu rodziny,

Ustawodawca nie wyróżnił tu natomiast przepisów płacowych.
Kamil Szymański 24.11.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • W niedzielę referendum ws. odwołania wójta Ełku

  Obrazek do artykułu: W niedzielę referendum ws. odwołania wójta Ełku

  W niedzielę odbędzie się referendum ws. odwołania przed upływem kadencji wójta gminy Ełk Tomasza Osewskiego. To pierwsze od wyborów samorządowych w 2014 r. referendum odwoławcze w okręgu olsztyńskim - podała delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Więcej

 • NIK: zarządcy jezior publicznych nie dbają o powierzony im majątek

  Obrazek do artykułu: NIK: zarządcy jezior publicznych nie dbają o powierzony im majątek

  Sporadyczne korzystanie z prawa do inwentaryzacji, incydentalne kontrole stanu linii brzegowej czy rzadkie oraz nieskuteczne likwidacje zlokalizowanych w pobliżu jezior samowoli budowlanych - takie błędy Najwyższa Izba Kontroli wytyka zarządcom publicznych jezior. Więcej

 • Co składa się na wynagrodzenie pracownika samorządowego?

  Obrazek do artykułu: Co składa się na wynagrodzenie pracownika samorządowego?

  Agata Piszko w komentarzu praktycznym opublikowanym w programie LEX dla Samorządu Terytorialnego Plus opisuje składniki wynagrodzenia pracowników samorządowych. Autorka dokonując przedmiotowego podziału na poszczególne składniki wynagrodzenia, zwraca uwagę na ich obligatoryjny lub fakultatywny charakter, a także podmiot uprawniony do określenia wysokości i zasad jego przyznawania. Więcej

 • Koperta Życia i Karta Seniora w ramach polityki senioralnej Opola

  Obrazek do artykułu: Koperta Życia i Karta Seniora w ramach polityki senioralnej Opola

  3 tys. Kopert Życia, w których zapisuje się informacje o chorobach i przyjmowanych lekach niezbędne lekarzom czy ratownikom do ratowania życia, zostanie rozdanych seniorom w Opolu. Miasto w ramach polityki senioralnej wprowadzi też dającą zniżki Kartę Seniora. Więcej

 • Lubelskie: 83 proc. uprawnionych rodzin złożyło wnioski 500 plus

  Obrazek do artykułu: Lubelskie: 83 proc. uprawnionych rodzin złożyło wnioski 500 plus

  83 proc. uprawnionych rodzin złożyło w woj. lubelskim wnioski o świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” w kwietniu. Zainteresowanie jest duże, realizacja programu przebiega sprawnie – ocenił wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE