Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Dostępność publicznych www wpływa na odsetek osób z nich korzystających

Dostępność publicznych www wpływa na odsetek osób z nich korzystających

16.04.18

W III kwartale 2018 r. rząd ma zająć się projektem ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów realizujących zadania publiczne. Tymczasem, jak wynika z raportu, ponad połowa stron internetowych administracji publicznej nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

articleImage: Dostępność publicznych www wpływa na odsetek osób z nich korzystających fot. Thinkstock

Dla rozwoju społeczeństwa cyfrowego niezbędne jest zapewnienie użytkownikom sprawnych metod dostępu do informacji i usług. Podmioty realizujące zadnia publiczne w coraz większym stopniu za pomocą Internetu udostępniają informacje o swoich zadaniach i świadczonych usługach.

Udostępnianie informacji powinno odbywać się na skutecznych i niedyskryminujących warunkach, a państwo w równym stopniu powinno zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do informacji sektora publicznego ułatwiających codzienne życie i korzystanie z przysługujących im praw.

Projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów realizujących zadania publiczne to implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, zwaną dalej „dyrektywą 2016/2102/UE”.

Głównym jej celem jest zapewnienie większej dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów realizujących zadania publiczne w oparciu o wspólne wymogi dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Takie osoby to m.in. osoby niewidome i słabowidzące, głuche i słabosłyszące, osoby starsze i mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, mające problemy z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego albo mówionego.

Nowe rozwiązania dyrektywy 2016/2102/UE rekomendowane przez Komisję Europejską polegają na wprowadzeniu mechanizmu autorefleksji, czyli obowiązku publikowania przez podmioty realizujące zadania publiczne oświadczeń o dostępności. Nakładają także konieczność monitoringu i raportowania oraz promocji szkoleń mających na celu naukę tworzenia i aktualizowania dostępnych stron i treści zawartych na stronach internetowych i aplikacji mobilnych.

Więcej osób będzie korzystało ze stron publicznych


Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy powinny więc przyczynić się do większego wzrostu dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów realizujących zadania publiczne, w szczególności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Spowoduje to wzrost odsetka osób deklarujących korzystanie z serwisów internetowych organów publicznych.

W ramach projektu ustawy dostępność należy rozumieć jako zasady i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, tak by były one bardziej przystępne dla użytkowników.

Raport Fundacji Widzialni

Tymczasem z raportu Fundacji Widzialni wynika, że ponad połowa stron internetowych administracji publicznej nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W 2018 r. 48,2 proc. stron www było dostosowanych dla takich osób. W 2017 r. było to 47,8 proc.
Błędy, które wykrywa od kilku lat fundacja to m.in. brak opisanych linków, brak opisanych zdjęć, brak kontrastu, co wpływa na dostępność strony www.

Tego typu błędy powodują, że programy asystujące np. odczytujące na głos zawartość strony internetowej nie mogą prawidłowo odczytać jej zawartości, a to uniemożliwia skorzystanie z danej strony.
W tym roku - wśród zbadanych 19 serwisów ministerstw - żaden nie otrzymał oceny bardzo dobrej. Ocenę dobrą otrzymały serwis ministerstw: rolnictwa i rozwoju wsi, finansów i ministerstwa inwestycji i rozwoju. Ocenę dostateczną otrzymały serwisy ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, ministerstwa sportu i turystyki, ministerstwa infrastruktury, ministerstwa edukacji narodowej, ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej, ministerstwa przedsiębiorczości i technologii, ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego.

Wśród dziewięciu serwisów z ocenami niedostatecznymi znalazły się strony www m.in. ministerstw: zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego, sprawiedliwości, cyfryzacji, spraw zagranicznych, czy obrony.

Wśród 23 instytucji samorządowych i administracji centralnej w terenie (strony internetowe urzędów wojewódzkich miast) - cztery strony zostały ocenione na trójkę - poznan.uw.gov.pl, kielce.uw.gov.pl, lublin.uw.gov.pl, duw.pl. Pozostałych 19 stron otrzymało ocenę niedostateczną.
(kkż, PAP)

Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub, Dorota Pudzianowska

Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka

 
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE