Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Dotacja może zostać wykorzystana na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia

Dotacja może zostać wykorzystana na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia

08.01.18

Dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.  

articleImage: Dotacja może zostać wykorzystana na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia fot. Thinkstock

Pytanie:
Czy dotacja gminy dla szkoły niepublicznej może być wykorzystywana na zadania inwestycyjne? Ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w art. 35 ust. 1 pkt 1 określa, że dotacja może być wykorzystywana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły. Jednocześnie w art. 35 ust. 1 pkt 1 ppkt b odwołuje się do art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe. Jak interpretować łącznie te dwa zapisy?

Odpowiedź:
Dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

Uzasadnienie:
Sposób wykorzystania środków pochodzących z dotacji dla szkoły niepublicznej został określony w art. 35 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - dalej u.f.z.o. W przedstawionym katalogu wydatków w treści art. 35 ust. 1 pkt 1 u.f.z.o., wyróżnione zostały wydatki bieżące, które mogą być przeznaczone na sfinansowanie każdego wydatku poniesionego na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym na:

a) wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego - w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:

– 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN - w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1 u.f.z.o., oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 u.f.z.o., i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1 u.f.z.o.,

– 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 KN - w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek,

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe.

Jak wynika z powołanego przepisu, dotacja może zostać również przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją organu prowadzącego. Jednakże, należy uwzględnić, że środki te nie mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Potwierdzeniem tego faktu jest odesłanie zawarte w art. 35 ust. 2 u.f.z.o., z którego wynika, że przez wydatki bieżące, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 u.f.z.o., należy rozumieć wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Stosownie do zawartego odesłania, przez wydatki bieżące rozumie się wydatki niebędące wydatkami majątkowymi.

Potwierdzenie powyższego faktu znajduje swój wyraz również w orzecznictwie sądowym. W wyroku z 09.01.2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, V SA/Wa 4552/15, uznał, że wśród wydatków bieżących mieszczą się również wydatki związane z realizacją organu prowadzącego – z wyjątkiem wydatków na inwestycje, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 

Agata Piszko 08.01.18
Prawo oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE