Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Gmina może prowadzić PSZOK poprzez własne jednostki budżetowe

Gmina może prowadzić PSZOK poprzez własne jednostki budżetowe

19.06.17

Wyłonienie przedsiębiorcy, który będzie tworzył (budował) i utrzymywał punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, powinno odbywać się w drodze przetargu. Jednakże utworzenie i eksploatacja punktu może się również odbywać na podstawie przepisów ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej, a więc gmina może tę działalność prowadzić m.in. poprzez własne jednostki budżetowe.  

articleImage: Gmina może prowadzić PSZOK poprzez własne jednostki budżetowe fot. Thinkstock

Pytanie:
Czy punkty do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g., będą podlegać obowiązkowemu postępowaniu przetargowemu tak jak działalność polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?

Odpowiedź:
Wyłonienie przedsiębiorcy, który będzie tworzył (budował) i utrzymywał punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, powinno odbywać się w drodze przetargu. Jednakże utworzenie i eksploatacja punktu może się również odbywać na podstawie przepisów ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej – dalej u.g.k., a więc gmina może tę działalność prowadzić m.in. poprzez własne jednostki budżetowe. Nie ma tu zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - dalej u.p.z.p. Tryb, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 u.p.z.p., dotyczy odbioru odpadów komunalnych lub ich odbioru i zagospodarowania, które może być świadczone w trybie bezprzetargowym przez spółkę komunalną. W przypadku PSZOK zastosowanie znajdzie u.g.k.

Uzasadnienie:
Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obligatoryjnym zadaniem własnym gminy. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 u.u.c.p.g. gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a. Gminy nie mają jednak wyłączności w zakresie tworzenia punktów. W przypadku tworzenia punktów selektywnego zbierania przez gminę, gmina może powiązać selektywne zbieranie w takich punktach z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ramach jednego przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.u.c.p.g. Wówczas wymagania w tym zakresie są elementem SIWZ i umowy zawieranej z wykonawcą. Jednak, w przeciwieństwie do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, gdzie u.u.c.p.g. ograniczyła wybór sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej (poprzez wymóg wyboru wykonawcy w drodze przetargu), zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym prowadzenie punktów selektywnego zbierania, może się odbywać na podstawie przepisów u.g.k., co oznacza, że gmina może tę działalność prowadzić także poprzez własne jednostki budżetowe.  

Piotr Ćwiek 19.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE