Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Gmina może zawrzeć umowę o leasing operacyjny samochodu

Gmina może zawrzeć umowę o leasing operacyjny samochodu

05.12.17

Gmina może zawrzeć opisaną w pytaniu umowę o leasing operacyjny samochodu, pod warunkiem zaplanowania w budżecie tegorocznym wydatków bieżących na opłatę wstępną i czynsze, a także zaplanowania przyszłych wydatków bieżących w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej (WPF) i objęcia przyszłych wydatków stosownym upoważnieniem z uchwały o WPF. 

articleImage: Gmina może zawrzeć umowę o leasing operacyjny samochodu fot. Thinkstock

Pytanie:
Gmina zamierza wziąć w leasing operacyjny samochód na okres 6 lat (wartość samochodu 140.000 zł) należy uiścić wkład własny 10% wartości oraz miesięczny czynsz po 2.228 zł oraz wykup za 1% wartości.

Czy Rada Gminy musi podjąć stosowną uchwałę o zadłużeniu się celem sfinansowania danej transakcji, czy wystarczy ujęcie kwot w uchwale budżetowej i w uchwale WPF?

Czy będzie potrzebna opinia RIO?

Jakie to będą wydatki bieżące czy inwestycyjne w stosunku do wkładu własnego 14.000 zł i czynszu miesięcznego oraz wykupu za 1.400 zł (po upływie 6 lat)?

W jakich paragrafach klasyfikacji budżetowej ująć poszczególne wydatki?

Odpowiedź:
Gmina może zawrzeć opisaną w pytaniu umowę o leasing operacyjny samochodu, pod warunkiem zaplanowania w budżecie tegorocznym wydatków bieżących na opłatę wstępną i czynsze, a także zaplanowania przyszłych wydatków bieżących w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej (WPF) i objęcia przyszłych wydatków stosownym upoważnieniem z uchwały o WPF.

Czynsz i opłatę wstępną (wkład własny) w budżecie tegorocznym należy zaklasyfikować zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do § 430, zaś w budżecie za 6 lat kwotę na ewentualny wykup samochodu w § 606.

Uzasadnienie:
W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy (tutaj samochód) zaliczany jest w trakcie jej trwania do składników majątkowych leasingodawcy, a leasingobiorca płaci raty leasingowe za korzystanie z rzeczy oraz opłatę wstępną. Suma ustalonych w umowie opłat oraz opłaty wstępnej odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środka trwałego. Po zakończeniu umowy leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia przedmiotu leasingu, z którego skorzystanie zależy od woli leasingobiorcy.

Opisana w pytaniu transakcja, jako leasing operacyjny, nie jest długiem Gminy, aby umowę uznawać za tytuł dłużny w rozumieniu art. 72 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznym - dalej u.f.p. Zobowiązania z tej umowy nie są spłatą "kredytu" lub "pożyczki", aby zawarcie umowy leasingu operacyjnego wymagało uprzedniej opinii regionalnej izby obrachunkowej w art. 91 ust. 2 u.f.p.

Wydatki z tytułu opłaty wstępnej i zapłaty rat (czynszu) z umowy leasingu operacyjnego samochodu klasyfikuje się zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do § 430 – "Zakup usług pozostałych". Wydatki ponoszone w zakończeniu umowy w przedmiocie nabycia rzeczy na własność klasyfikuje się do § 606 – "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych". Wydatki na przyszłe raty leasingu są uwzględnianie w wydatkach bieżących w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) z art. 226-231 u.f.p.

Zawarcie opisanej w pytaniu umowy leasingu operacyjnego, jako zobowiązanie wieloletnie, wymaga stosownego upoważnienia ze strony Rady Gminy. Do rozważenie pozostają dwa rodzaje możliwych tutaj upoważnień:

Możliwe jest wpisanie zobowiązań z umowy leasingu operacyjnego, jako przedsięwzięcia wieloletniego w uchwale o WPF z art. 226 ust. 3 i 4 u.f.p., wraz ze stosownym upoważnieniem do zaciągnięcia zobowiązania z art. 228 ust. 1 pkt 1 u.f.p.

Alternatywnym dla powyższego zamieszczenia zobowiązań z umowy i (wydatków) w załączniku przedsięwzięć do WPF, jest ustalenie celu, dla którego Gmina korzysta z samochodu z punktu widzenia zadań publicznych gminy. Jeśliby okazało się, że korzystanie z samochodu zapewnia realizację zadań gminy o charakterze ciągłym, powtarzalnym, to cykliczność zapłaty za to korzystanie mogłaby przesądzić za uznaniem zobowiązania za "zobowiązanie służące zapewnieniu ciągłości działania Gminy". Wówczas do zawarcia umowy o korzystanie z samochodu w formie leasingu operacyjnego dostatecznym byłoby upoważnienie szczególne zamieszczone w uchwale o WPF na podstawie art. 228 ust. 1 pkt 2 u.f.p.

Reasumując, umowa leasingu operacyjnego nie zwiększa Gminie zobowiązań dłużnych z art. 72 u.f.p., zaś jej zawarcie nie wymaga opinii od RIO z art. 91 ust. 2 u.f.p. Podstawą do zaciągnięcia zobowiązania wieloletniego jest bądź to dotyczący przedsięwzięć wieloletnich zapis uchwały o WPF z art. 228 ust. 1 pkt 1 u.f.p. (załącznik przedsięwzięć i upoważnienie), bądź uznanie zobowiązania za służące zapewnieniu ciągłości działania Gminy i objęcie go upoważnieniem z tekstu uchwały o WPF z art. 228 ust. 1 pkt 2 u.f.p. 

Autor: Wojciech Lachiewicz

05.12.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE