Gmina nie może wprowadzać limitu kontroli doraźnych

Gmina nie może wprowadzać limitu kontroli doraźnych

Wprowadzenie limitu kontroli doraźnych, postulowanych i obligatoryjnych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych nie mieści się w zakresie "kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia" – uznał WSA w Krakowie.

Rada podjęła uchwałę dotyczącą uchwalenia gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w gminie.

Na uchwałę skargę wniósł prokurator. Uznał między innymi, iż sformułowanie przewidujące, że 1/3 kontroli przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych w gminie będą stanowiły kontrole doraźne – bez wcześniejszego powiadomienia przedsiębiorców o terminie i miejscu kontroli jest sprzeczne z przepisem art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473).

WSA przyznał rację prokuratorowi. Sąd podkreślił, iż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie zawiera przepisów regulujących zasady kontroli placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe, odsyłając w art. 183 w tym zakresie do stosowania przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447). Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, kontrolę przedsiębiorcy dokonuje się po wcześniejszym jego zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli, a sama kontrola nie może mieć miejsca wcześniej niż przed upływem 7 dni i nie później niż przed pływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wyjątki od zasady zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli są enumeratywnie wymienione. Zdaniem sądu kontrole doraźne, wykonywane ad hoc, z potrzeby chwili, mają charakter wyjątkowy. W zakresie zadań realizowanych przez gminne komisje przeciwdziałania alkoholizmowi możliwość przeprowadzenia takiej kontroli istnieje w sytuacji przewidzianej w art. 79 ust. 2 pkt 2 tej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia - jednakże winno to mieć miejsce wyjątkowo, na podstawie wiarygodnych informacji wskazujących na istnienie przesłanek dla przeprowadzenia takiej kontroli.

Zatem wprowadzenie limitu kontroli doraźnych, postulowanych i obligatoryjnych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych nie mieści się w zakresie "kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia", o jakiej mowa w art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wyrok WSA w Krakowie z 24 października 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 407/13

Anna Dudrewicz

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 16 grudnia 2013 r.
17.12.13
Skomentowano 0 razy

Gmina nie może wprowadzać limitu kontroli doraźnych

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora