Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Gminy sporządzą sprawozdania podatkowe dla ministra

Gminy sporządzą sprawozdania podatkowe dla ministra

22.11.17

Organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wczoraj w Dzienniku ustaw została ogłoszona stosowna nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

articleImage: Gminy sporządzą sprawozdania podatkowe dla ministra fot. Thinkstock

 

Celem ogłoszonej wczoraj ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 r. poz. 2141) jest wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach. Sprawozdanie będzie zawierać informacje o:

1) wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna, określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru, odpowiednio, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym;

2) podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym (informacje przedstawiane w formie zagregowanej);

3) podstawach opodatkowania zwolnionych od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin (informacje przedstawiane w formie zagregowanej).

Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w postaci elektronicznej, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.

Ustawa nakłada również obowiązek aktualizacji sprawozdania w trakcie roku podatkowego, w którym jest sporządzane, przy czym obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie informacji o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanych dla potrzeb wymiaru, odpowiednio, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Ustawa zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu informacji objętych sprawozdaniem, wzoru sprawozdania, terminów i sposobu przekazywania oraz sposobu sporządzania sprawozdania, a także terminów i sposobu przekazywania oraz sposobu sporządzania aktualizacji sprawozdania. Sprawozdania będą sporządzane począwszy od 2018 r. Ustawa wejdzie w życie 6 grudnia 2017 r.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE