Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Ile zarabia wójt?

Ile zarabia wójt?

23.04.14

Ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta należy do kompetencji rady gminy. Podejmując decyzję o wysokości wynagrodzenia wójta, rada gminy jest ograniczona ustawą o pracownikach samorządowych, która stanowi, że maksymalna wysokość wynagrodzenie jest uzależniona od kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej i nie może ona przekroczyć siedmiokrotności tej kwoty bazowej.

articleImage: Ile zarabia wójt? fot. Thinkstock


Ustalenie wysokość wynagrodzenia wójta należy do kompetencji rady gminy. Rada gminy ustala wysokość wynagrodzenia w formie uchwały. Podejmując decyzję o wysokości wynagrodzenia wójta, rada gminy jest ograniczona art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), który stanowi, że maksymalna wysokość wynagrodzenie jest uzależniona od kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeńw państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm) i nie może ona przekroczyć siedmiokrotności tej kwoty bazowej.

Czytaj też: Umowa, powołanie, wybór – różnice w wynagrodzeniu pracowników samorządowych


Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 162) kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1 766, 46 złotych. W konsekwencji maksymalne miesięczne wynagrodzenie wójta w roku 2014 wynosi 12 365, 22 złotych.

Ustalając wysokość wynagrodzenia rada gminy zobowiązana jest do przestrzegania nie tylko maksymalnej wysokości wynagrodzenia określonej w art. 37 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, ale również stawek zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050, z późn. zm.).

Zgodnie z załącznikiem nr 3 wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o prace rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wynagrodzenie zasadnicze wójta w gminie:
• powyżej 100 tys. mieszkańców wynosi od 4 800 do 6 200 złotych,
• powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców od 4 500 do 6 000 złotych,
• do 15 tys. mieszkańców od 4 200 do 5 900 złotych,


a dodatek funkcyjny wójta w gminie:
• powyżej 15 tys. mieszkańców wynosi 2 100 złotych,
• do 15 tys. mieszkańców wynosi 1 900 złotych.


Zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wójtowi przysługuje również dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Ponadto ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownika samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) stanowi, że wójtowi przysługuję:
dodatek za wieloletnią pracę, który przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek ten wzrasta
o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;

nagroda jubileuszowa, która przysługuje w wysokości:
- po 20 latach pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego,
- po 25 latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego,
- po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego,
- po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego,
- po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego,
- po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, która przysługuje w wysokości:
- po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia,
- po 15 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia,
- po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.Czytaj też:
Wybory samorządowe 2014: kto może zostać wójtem?
Wybory samorządowe: kto zgłasza kandydata na wójta?

 

Hanna Wolska 23.04.14
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX dla Samorządu Terytorialnego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Umowa, powołanie, wybór – różnice w wynagrodzeniu pracowników samorządowych

  Obrazek do artykułu: Umowa, powołanie, wybór – różnice w wynagrodzeniu pracowników samorządowych

  W artykule ,,Ile zarabia wójt?” omówione zostały zasady wynagradzania wójta, natomiast w artykule ,,Prawo do diety rekompensuje radnemu brak wynagrodzenia” reguły pobierania diet przez radnych. W celu całościowego omówienia problematyki wynagrodzeń w sferze administracji samorządowej należy przedstawić również kwestię uposażeń pracowników samorządowych w zależności od tego, na jakiej podstawie są... Więcej

 • Prawo do diety rekompensuje radnemu brak wynagrodzenia

  Obrazek do artykułu: Prawo do diety rekompensuje radnemu brak wynagrodzenia

  Radny nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę, lecz ma prawo do diety, która jest rekompensatą za utracone zarobki oraz zwrotem kosztów związanych z pełnieniem mandatu. Ustalenie wysokości diety radnego należy do kompetencji rady gminy Więcej

 • Wybory samorządowe: kto zgłasza kandydata na wójta?

  Obrazek do artykułu: Wybory samorządowe: kto zgłasza kandydata na wójta?

  Prawo zgłaszania kandydatów na wójta ma komitet wyborczy partii politycznej, koalicyjny komitet wyborczy, komitet wyborczy organizacji oraz komitet wyborczy wyborców. Kandydatów na wójta zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów do godziny 24°°. Więcej

 • Wybory samorządowe 2014: kto może zostać wójtem?

  Obrazek do artykułu: Wybory samorządowe 2014: kto może zostać wójtem?

  Prawo kandydowania na wójta ma osoba, która ma obywatelstwo polskie oraz najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Kandydat na wójta nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje. Nie może on jednak jednocześnie kandydować na wójta w innej gminie. Więcej

 • Wybory samorządowe 2014 – kalendarium do dnia głosowania

  Obrazek do artykułu: Wybory samorządowe 2014 – kalendarium do dnia głosowania

  Już 16 listopada br. odbędą się kolejne wybory samorządowe. Dla władz lokalnych oznacza to konieczność podjęcia wielu czynności wyborczych, dla których prawo przewidziało konkretne terminy. W pierwszej części kalendarium wyborów samorządowych publikujemy czynności, które muszą być podjęte do dnia głosowania. Więcej

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE