Istotne zmiany w ustawie o pomocy społecznej

 Nowelizacja, która weszła w życie z dniem 11 maja br., wprowadziła liczne zmiany do ustawy o pomocy społecznej, mające zarówno charakter merytoryczny, jak i wyłącznie redakcyjny. Jedną z istotnych zmian jest rozszerzenie katalogu zadań samorządu województwa o diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie oraz koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie.

articleImage: Istotne zmiany w ustawie o pomocy społecznej fot. Thinkstock

Z dniem 11 maja 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 509). Nowelizacja wprowadziła przede wszystkim liczne zmiany do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), obejmujące m.in.:
- uaktualnienie odesłań do obowiązujących przepisów prawnych: „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” (w miejsce przepisów "o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu") oraz „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (w miejsce przepisów „o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia"),
- dostosowanie terminologiczne (eliminacja pojęcia „szkoły ponadpodstawowej”),
- zmianę definicji średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, polegającą na wyłączeniu wszystkich wydatków remontowych (wcześniej wyłączenie dotyczyło tylko wydatków bieżących i zakupów realizowanych w ramach programów naprawczych),
- doprecyzowanie pojęcia „dochodu” (poprzez wskazanie, że nie wlicza się do niego dochodu uzyskiwanego z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego) oraz dodanie przepisu wskazującego, że do dochodu osoby ubiegającej się i pobierającej zasiłek stały nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego,
- poszerzenie katalogu zadań samorządu województwa o diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie oraz koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie (dodany do ustawy art. 21a wskazuje, jakie działania obejmuje koordynacja),
- wprowadzenie nowego typu domu pomocy społecznej (dla osób uzależnionych od alkoholu),
- zmiany przepisu o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz doprecyzowanie przepisu dotyczącego przeznaczenia opłat wnoszonych za pobyt w domu pomocy społecznej,
- rozszerzenie regulacji dotyczącej pomocy pieniężnej udzielanej cudzoziemcom (wskazano, że w przypadku, gdy po upływie okresu wstrzymania pomocy nie ustały przyczyny tego wstrzymania, uchyla się decyzję o udzieleniu pomocy); ponadto doprecyzowano przypadki obligatoryjnego uchylenia decyzji o udzieleniu pomocy,
- doprecyzowanie katalogu osób i rodzin, u których przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy oraz zakresu spraw, jakich ten wywiad dotyczy; ponadto określono konsekwencję niewyrażania zgody na przeprowadzenie wywiadu lub jego aktualizacji,
- umożliwienie zwiększenia kwoty dotacji dla domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (w uzasadnionych przypadkach, nie więcej jednak niż o 50%).

Nowe przepisy wprowadziły również wyjątek od zasady, zgodnie z którą renta socjalna nie przysługuje za okres odbywania kary pozbawienia wolności. Wraz z wejściem w życie nowelizacji, zasada ta przestała obowiązywać w stosunku do osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Ponadto, zgodnie z treścią ustawy zezwolenia warunkowe na prowadzenie domu pomocy społecznej, wydane przed dniem jej wejścia w życie, zachowują moc, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Wskazane domy opieki społecznej obowiązane są do dostosowania programów naprawczych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 509)

 

 

Adam Bochentyn 21.05.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX dla Samorządu Terytorialnego
Skomentowano 0 razy
Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Warto przeczytać

 • Władze woj. łódzkiego zadowolone z sukcesów PGE Skry

  Obrazek do artykułu: Władze woj. łódzkiego zadowolone z sukcesów PGE Skry

  Awans siatkarzy PGE Skry Bełchatów do finału ligowych rozgrywek bardzo ucieszył samorządowe władze woj. łódzkiego, które sukcesy zespołu wykorzystują do promocji regionu. Więcej »

 • Terminy załatwiania spraw w administracyjnym postępowaniu ogólnym

  Obrazek do artykułu: Terminy załatwiania spraw w administracyjnym postępowaniu ogólnym

  Jedną z zasad ogólnych postępowania administracyjnego jest zasada szybkości wyrażona w art. 12 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Znajduje ona rozwinięcie m.in. w przepisach rozdziału 7 Kodeksu postępowania administracyjnego regulującego terminowość załatwiania spraw. Więcej »

 • Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym

  Obrazek do artykułu: Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym

  Współczesne demokracje przewidują instrumenty gwarantujące prawną kontrolę funkcjonowania organów władzy publicznej. Jednak wciąż w nich brakuje odpowiednich instytucji zapewniających skuteczną współpracę obywateli i władzy lokalnej, a przez to stanowiących społeczną kontrolę działań organów samorządowych – twierdzi Agnieszka Konopeleko, autorka artykułu opublikowanego w grudniowym numerze... Więcej »

Pity 2013

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora