Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Izby rolnicze a podatek rolny

Izby rolnicze a podatek rolny

02.12.11

Ustawodawca niejednokrotnie przekazuje samorządom zawodowym do wykonywania zadania administracji publicznej, łącznie z władztwem administracyjnym, które stanowi jeden z atrybutów organu administracyjnego.

articleImage: Izby rolnicze a podatek rolny fot. Thinkstock

Wykonywaniem zadań publicznych w formach zdecentralizowanych oprócz samorządów terytorialnych zajmują się także samorządy zawodowe. W myśl art. 17 ust. 1 Konstytucji, samorządy zawodowe reprezentują osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawują pieczę nad należytym wykonywaniem zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Do samorządów zawodowych zalicza się samorząd rolniczy, który w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm., dalej u.i.r.), działa na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentuje interesy zrzeszonych z nim podmiotów. Izby działają na rzecz rolnictwa, wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji. Organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych z wyjątkiem przepisów porządkowych (art. 5a ust. 1 u.i.r.). Termin do przedstawienia opinii wynosi co najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych przez organy samorządu terytorialnego (art. 5a ust. 2 pkt. 2 u.i.r.).

Rady gmin w myśl art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 2006 r., Nr 136, poz. 969, z późn. zm.,dalej u.p.r.), są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. W komunikacie z 19 października 2011 r. Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt.(M.P. z 2011 r., Nr 95, poz. 969). Uchwały rady gmin w tej sprawie są niewątpliwie aktami prawa miejscowego, zaliczanymi do źródeł prawa, o których mówi art. 87 ust. 2 Konstytucji. Noszą znamiona aktów o charakterze generalnym, skierowanych do podatników podatku rolnego (por. art. 3 ust. 1 u.p.r.)., natomiast ich abstrakcyjność polega na fakcie opodatkowania wszystkich podatników, od chwili zaistnienia obowiązku podatkowego. Są to akty dotyczące rolnictwa, ponieważ ich przedmiotem pozostają gospodarstwa rolne. Zwraca na to uwagę art. 1 ust. 2 pkt. 1 u.i.r., który stwierdza, że członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Sądzę, że dyspozycja zawarta w art. 5a u.i.r. odnosi się do innych sytuacji prawnych, a nie dotyczy opiniowania uchwał w sprawnie obniżenia ceny skupu przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Jeśli takim obowiązkiem obciążyć organ stanowiący gminy, to jego podstawa prawna powinna wynikać z ustawy o podatku rolnym, który w sposób pełny, kompleksowy i wyczerpujący reguluje omawianą tematykę. Wystarczyłoby wówczas nałożyć na rady gmin obowiązek uzyskania opinii w tej sprawie od właściwej miejscowo izby rolniczej w określonym terminie. Jeśli ustawodawca zdecydowałby się na takie rozwiązanie, to opinię taką należałoby przedłożyć w myśl dyspozycji art. 22a ust. 1 u.i.r. radzie powiatowej izby, ponieważ do zadań rady powiatowej izby należy sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawienie ich zarządowi izby (por. art. 22a ust. 3 pkt. 1 u.i.r.).
 
Przydatne materiały:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 2006 r., Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Wygaśnięcie mandatu radnego pomimo warunkowanego zawieszenia kary

  Obrazek do artykułu: Wygaśnięcie mandatu radnego pomimo warunkowanego zawieszenia kary

  Skazanie prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego powoduje wygaśnięcie mandatu radnego, nawet jeżeli wykonanie kary zostało warunkowo zawieszone - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargę kasacyjną. Więcej

 • Tychy likwidują izbę wytrzeźwień

  Obrazek do artykułu: Tychy likwidują izbę wytrzeźwień

  Izba wytrzeźwień w Tychach (Śląskie) zostanie zlikwidowana – zdecydowały władze miasta. Roczne oszczędności z tego tytułu szacują na ok. 600 tys. zł. Zadania gminy z tego zakresu ma wypełniać na podstawie porozumienia Sosnowiec. Więcej

 • Lubuskie: konkursy w ramach RPO szybciej niż planowano

  Obrazek do artykułu: Lubuskie: konkursy w ramach RPO szybciej niż planowano

  Władze woj. lubuskiego zatwierdziły harmonogram ogłaszania konkursów na 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Wiele z nich odbędzie się szybciej niż wstępnie planowano, w niektórych przypadkach zwiększono pule dostępnych środków. Więcej

 • Karty Dużej Rodziny - profity dla rodzin wielodzietnych

  Obrazek do artykułu: Karty Dużej Rodziny - profity dla rodzin wielodzietnych

  Karta Dużej Rodziny stanowi system ulg, oraz zniżek dla rodzin wielodzietnych (posiadających co najmniej trójkę dzieci). Udział w tym ogólnopolskim programie, który ruszył w czerwcu 2014r. jest dobrowolny i bezpłatny. Więcej

 • CEPIK 2.0 – system wejdzie w życie pół roku później

  Obrazek do artykułu: CEPIK 2.0 – system wejdzie w życie pół roku później

  Brak pilotażu, odpowiednich szkoleń i kompleksowych testów, te argumenty samorządowców przeważyły i resort administracji i cyfryzacji zgodził się na przesunięcie o pół roku terminu wejścia w życie CEPIK 2.0. Data 4 czerwca 2016 roku jest proponowaną datą wdrożenia CEPIK 2.0, o ile prace nad systemem nie zostaną przerwane ani spowolnione, zastrzegli przedstawiciele Związku Powiatów Polskich. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE