Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jakie dokumenty należy sporządzić inspektorowi zatrudnionemu w urzędzie gminy w drodze awansu wewnętrznego?

Jakie dokumenty należy sporządzić inspektorowi zatrudnionemu w urzędzie gminy w drodze awansu wewnętrznego?

26.03.18

Do poinformowania pracownika o przeniesieniu na wyższe stanowisko wystarczy aneks do umowy o pracę. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby pracodawca oficjalnie poinformował pracownika na piśmie o awansie.

Pytanie użytkownika Serwisu Administracja:

Jakie dokumenty należy sporządzić inspektorowi zatrudnionemu w urzędzie gminy w drodze awansu wewnętrznego?

Czy pismo informujące pracownika o przeniesieniu go na stanowisko kierownika referatu na podstawie art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych wraz z nowymi warunkami wynagradzania, czy wystarczy tylko aneks do umowy o pracę dotychczas obowiązującej?

Odpowiedź

Co do zasady wystarczającym dokumentem będzie wręczenie pracownikowi aneksu do umowy o pracę.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.o.p.s., pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny). Do takiego awansu może dojść wyłącznie za zgodą zatrudnionego, czyli przy jego akceptacji – za porozumieniem stron. W praktyce, porozumienie to ma na ogół postać aneksu do umowy o pracę.

Powinien on zawierać nazwę dokumentu "Aneks do umowy o pracę", datę i miejsce jego zawarcia, odwołanie do umowy, której dotyczy, wskazanie stron umowy, informację od kiedy obowiązuje, wyszczególnienie tych postanowień umowy, które ulegają modyfikacji, zastrzeżenie, że pozostałe z warunków umowy nie ulegają zmianie oraz pieczęć i podpis pracodawcy, a także podpis pracownika.

Aneks sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Złożenie podpisu przez zatrudnionego oznacza akceptację aneksu, a tym samym staje się on integralną częścią umowy o pracę.

Przy zgodnej woli obu stron, formalna modyfikacja warunków zatrudnienia może nastąpić jedynie poprzez podpisanie aneksu do umowy. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby pracodawca oficjalnie poinformował pracownika na piśmie o awansowaniu go na wyższe stanowisko.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE