Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Jeśli właściciel gruntu nie utrzymuje urządzeń melioracji wodnej, czy gmina może to egzekwować?

Jeśli właściciel gruntu nie utrzymuje urządzeń melioracji wodnej, czy gmina może to egzekwować?

26.04.18

Obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych ciąży z mocy prawa na zainteresowanych właścicielach gruntów.

articleImage: Jeśli właściciel gruntu nie utrzymuje urządzeń melioracji wodnej, czy gmina może to egzekwować? fot. Thinkstock


Pytanie użytkownika LEX Samorząd Terytorialny:
Jeżeli właściciel gruntu nie wykonuje obowiązku wynikającego z art. 205 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne - dalej pr. wod., to czy gmina ma kompetencje do egzekwowania tych prac?

Odpowiedź
Na mocy art. 205 pr. wod., obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych ciąży z mocy prawa na zainteresowanych właścicielach gruntów. Przy czym jeżeli obowiązek ten nie jest wykonywany, zgodnie z art. 206 pr. wod., to właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Obowiązek nałożony na podstawie art. 206 pr. wod. podlega egzekucji w trybie określonym przepisami ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – dalej u.p.e.a. Przedmiotem regulacji ustawy jest postępowanie mające na celu przymuszenie zobowiązanego do wykonania ciążących na nim obowiązków.

Z treści art. 5 § 1 u.p.e.a. wynika, że uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji administracyjnej, a zatem wierzycielem, jest w odniesieniu do obowiązków wynikających z decyzji organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego – właściwy do orzekania organ I instancji.

Biorąc pod uwagę przepis art. 14 ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 206 pr. wod. uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej orzeczonego obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych jest obecnie właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Aktualne wydaje się w związku z tym orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 13.05.2014 r., II SA/Łd 1349/13. Przenosząc je na grunt obecnie obowiązujących przepisów, w ślad za sądem stwierdzić można, że ratio legis unormowania art. 206 pr. wod.  polega na tym, że jeżeli obowiązek utrzymania w należytym stanie danego urządzenia melioracji wodnej szczegółowej nie jest realizowany, to wyłącznie właściwy organ Wód Polskich jest zobowiązany nałożyć w formie decyzji stosowne obowiązki, biorąc pod uwagę także treść pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto obowiązki te ustalane są proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu oraz są ustalane przez ten organ zakresy i terminy ich wykonania. Nie jest to kompetencja wójta (burmistrza), o której stanowi art. 234 pr. wod.


 

Marta Stachowska 26.04.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE