Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Komisja rewizyjna to nie organ śledczy

Komisja rewizyjna to nie organ śledczy

16.04.12

Kontrola komisji rewizyjnej polega przede wszystkim na prowadzeniu różnorodnych ale adekwatnych czynności w celu pozyskania informacji zgodnie z posiadanymi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem życiowym kontrolujących przy pozostawieniu im prawa do subiektywnej oceny stwierdzonego stanu faktycznego, dokumentów, itd. itp. w ramach racjonalnego współdziałania komisji (jej członków) oraz jednostki kontrolowanej (jej pracowników).

articleImage: Komisja rewizyjna to nie organ śledczy fot. Thinkstock


Pobierz propozycję postanowień dotyczących komisji rewizyjnej rady j.s.t. na przykładzie gminy

Powołanie komisji rewizyjnej

Organ stanowiący [rada] jednostki samorządu terytorialnego [j.s.t.] kontroluje działalność odpowiednio:
1) wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarządu powiatu, zarządu województwa [organu wykonawczego j.s.t.];
2) gminnych, powiatowych, wojewódzkich (samorządowych) jednostek organizacyjnych [jednostek organizacyjnych j.s.t.];
3) jednostek pomocniczych gminy
- przy pomocy powołanej w tym celu komisji rewizyjnej.

Obligatoryjność powołania tej komisji wynika z ustaw samorządowych:
1) art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym [u.s.g.];
2) art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym  [u.s.p.];
3) art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa [u.s.w.],
oraz pośrednio z art. 270 i art. 271 ustawy o finansach publicznych.

Wypełnienie zobowiązania (art. 18a ust. 2 u.s.g., art. 16 ust. 2 u.s.p., art. 30 ust. 2 u.s.w.) powołania w skład komisji rewizyjnej przedstawicieli wszystkich klubów działających w radzie (z wyłączeniem przewodniczących i wiceprzewodniczących rady oraz radnych będących członkami zarządu j.s.t.) wymaga zachowania odpowiedniej procedury podczas ustalania jej składu. Należy przyjąć, że ustawodawca, używając określenia „przedstawiciel klubu”, zapewnił klubom autonomie wskazania swojego reprezentanta do komisji. Gdyby było inaczej użyłby innego sformułowania, np. rada powołuje w skład komisji rewizyjnej co najmniej po jednym członku z każdego klubu radnych, itp.

Z tego względu przy powoływaniu kładu komisji rewizyjnej należy przewidzieć kilka etapów:
1) wyznaczenie przez kluby radnych swoich przedstawicieli (klub może zrezygnować (lub nie skorzystać) ze swojego uprawnienia);
2) ustalenie liczby członków komisji (bezpośrednio) przed powołaniem jej składu (spotykane dość często rozwiązanie polegające na ustaleniu w statucie j.s.t. stałej liczby członków komisji rewizyjnej jest niepraktyczne, gdyż skład komisji w znacznej mierze podyktowany jest zmienną liczbą klubów w danej radzie);
3) dokonanie wyboru do komisji, radnych w liczbie równej, różnicy maksymalnej wielkości komisji ustalonej przez radę (np. przewidzianej w statucie) i liczby przedstawicieli wytypowanych przez kluby radnych;
4) podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji w składzie osobowym: radni wybrani w głosowaniu oraz wskazani przez kluby radnych ich przedstawiciele.

Wszystkie głosowania związane z powołaniem komisji odbywają się jawnie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
Korzystając z dyspozycji przepisów (art. 18a ust. 5 u.s.g., art. 19 u.s.p. i analogicznie art. 28 ust. 2 u.s.w.), według których zasady i tryb działania (pracy) komisji rewizyjnej określa statut j.s.t. warto jest zawrzeć w nim regulację przenoszącą na kluby inicjatywę wykorzystania uprawnienia do udziału ich przedstawiciela w pracach komisji na prawach członka, aby uniemożliwić (np. taktyczne) blokowanie prowadzenia czynności kontrolnych. Bez odpowiedniej regulacji w statucie, przepis ustawy, który miał ograniczać zdominowanie komisji rewizyjnej przez większość radnych (bez znaczenia czy rządzącą, czy pozostającą w opozycji), paradoksalnie może stać się podstawą zablokowania jej prac przez każdy pojedynczy klub. Regulacja statutowa powinna wprowadzać zasadę, że rezygnacja, odwołanie członka komisji rewizyjnej lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa działalności komisji, nawet czynności podjętych w ramach kontroli już rozpoczętej (zleconej przez radę), chyba że skład zmniejszy się do minimalnej liczby określonej w statucie (np. mniejszej niż trzy) lub gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w komisji złoży uzasadniony wniosek o przerwanie czynności kontrolnych, wskazując jednocześnie innego swojego przedstawiciela do jej składu.

Przejdź do strony artykułu: « »
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE