Strona główna » Wiadomości » Finanse komunalne » MF chce od gmin szczegółowych informacji o podatkach

MF chce od gmin szczegółowych informacji o podatkach

12.07.17

Wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania Ministrowi Finansów wybranych informacji o podatkach od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zakłada przedstawiony przez resort finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

articleImage: MF chce od gmin szczegółowych informacji o podatkach fot. Thinkstock

 

Obecnie brak jest obowiązku sprawozdawczości o charakterze podatkowym w zakresie podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. W odniesieniu do tych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa. Nie są sprawozdawane i gromadzone dane o podstawie opodatkowania poszczególnymi podatkami, powierzchniach lub wartościach przedmiotów zwolnionych na mocy uchwał rad gmin, jak również dane o stosowanych w poszczególnych gminach stawkach podatkowych. Dotychczas Ministerstwo Finansów pozyskiwało dane na temat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego za pomocą dobrowolnych badań ankietowych gmin przeprowadzanych w odstępach kilkuletnich. Taka forma pozyskiwania danych ze względu na dużą pracochłonność oraz koszty, w tym konieczność każdorazowego przygotowania formularzy oraz narzędzi do gromadzenia danych, nie jest optymalnym rozwiązaniem tego problemu. Powyższa sytuacja znacznie utrudnia resortowi finansów prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej, a w szczególności projektowanie zmian w systemie opodatkowania nieruchomości, w tym szacowanie skutków tych zmian.

Rozwiązaniem tej kwestii ma być wprowadzenie w ustawie z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) przepisów nakładających na organy podatkowe gmin obowiązek sporządzania sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Sprawozdanie będzie obejmować informacje o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, a także o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Sprawozdawaniu będą podlegać również dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków na terenie danej gminy. Sprawozdanie będzie przekazywane wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych. Do przekazywania danych zostanie wykorzystany istniejący informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Szczegółowy zakres informacji objęty sprawozdaniem, jego wzór oraz terminy i sposób jego sporządzania zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym, do wydania którego projekt ustawy upoważnia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

(www.nsa.gov.pl)

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE