Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Na postanowienie PINB o przekazaniu sprawy wójtowi służy zażalenie do WINB

Na postanowienie PINB o przekazaniu sprawy wójtowi służy zażalenie do WINB

06.09.13

Na postanowienie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przekazaniu sprawy organowi właściwemu służy zażalenie, które należy wnieść do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem organu, który wydał skarżone postanowienie.

articleImage: Na postanowienie PINB o przekazaniu sprawy wójtowi służy zażalenie do WINB fot. Thinkstock


PINB chce postanowieniem przekazać sprawę na podstawie art. 65 § 1 wójtowi gminy. Na postanowienie to przysługuje odwołanie.

Do jakiego organu przysługuje odwołanie?

Odpowiedź

Na postanowienie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przekazaniu sprawy organowi właściwemu służy zażalenie, które należy wnieść do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem organu, który wydał skarżone postanowienie, tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a., jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać
uzasadnienie.

Na mocy art. 144 k.p.a. do spraw nie uregulowanych w przepisach odnoszących się do zażaleń odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące odwołań. Oznacza to, że zgodnie z przepisem zawartym w art. 127 § 2 k.p.a. właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (tak: art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud.).
Konkludując, zażalenie na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy wnieść do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem tego organu, który wydał skarżone postanowienie.

Zażalenie winno zostać wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Jeżeli postanowienie zostało ogłoszone ustnie, termin ten liczony jest od dnia ogłoszenia (wynika to z art. 141 § 2 k.p.a.).

Uwagi

Przepisy dotyczące odwoływania się od postanowień organu administracji publicznej nie odnoszą się samych organów. Oznacza to, że organ administracji publicznej, któremu zostało przekazane podanie (tu: wójt gminy), nie jest uprawniony do wniesienia zażalenia na postanowienie o przekazaniu podania (tu: przez PINB). Zgodnie z treścią art. 22 k.p.a. organ, uznając się za niewłaściwy w sprawie, której dotyczy podanie, powinien wystąpić do właściwego organu lub sądu administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość lub sporu kompetencyjnego.


 

Anna Bufnal 06.09.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Budowlany
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE