Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Niepubliczna szkołana prawach szkoły publicznej - wynagrodzenie osoby prowadzącej

Niepubliczna szkołana prawach szkoły publicznej - wynagrodzenie osoby prowadzącej

06.04.11

Czy osoba prowadząca szkołę może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji?

articleImage: Niepubliczna szkołana prawach szkoły publicznej - wynagrodzenie osoby prowadzącej fot. Thinkstock

Osoba fizyczna prowadzi szkołę niepubliczną na prawach szkoły publicznej. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 82 ust. 2), osoba ta jest jednocześnie "osobą prowadzącą szkołę".

Czy osoba prowadząca szkołę może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji?

Dodam, że wynagrodzenie to miałoby być pokryte w całości z dotacji, jakie szkoła otrzymuje na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty.

Odpowiedź

Osoba prowadząca szkołę musiałaby mieć określoną funkcję i zakres czynności, które zawarte są w statucie szkoły. Z dotacji można pokrywać wynagrodzenie osób prowadzących w szkołach zajęcia edukacyjne lub wykonujących prace administracyjno - biurowe (np. z-ca dyrektora ds. administracyjnych).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90  ustawy o systemie oświaty, właściwa terytorialnie jednostka samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Dotacją dysponuje osoba prowadząca szkołę, która rozstrzyga o jej wykorzystaniu. Jeżeli osoba prowadząca wykonuje prace administracyjno - organizacyjne w szkole, to może pobierać wynagrodzenie z przyznanej dotacji. W treści odpowiedzi MEN z dnia 26 maja 2009 r. na zapytanie poselskie nr 3800 stwierdzono: "Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w art. 80 i 90 ustalających zasady dotowania przez jednostki samorządu terytorialnego szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego posługuje się pojęciem wydatki bieżące, nie zawiera jednak definicji tego pojęcia./.../ przez wydatki bieżące rozumie się wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi. /.../W związku z powyższym do wydatków bieżących finansowanych z dotacji można zaliczyć m.in. koszty wynagrodzeń osób/.../ prowadzących w szkołach zajęcia edukacyjne lub wykonujących prace administracyjno-biurowe.

Sposobem udokumentowania wysokości wynagrodzenia finansowanego z dotacji mogą być regulamin wynagradzania obowiązujący w szkole i zgłoszona podstawa wymiaru składek do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego". Przyjmuje się, iż rodzaje wydatków (w rozliczeniu dotacji) to:
- wynagrodzenia, w tym:
1. wynagrodzenie kadry pedagogicznej (brutto) - umowa o pracę,
2. wynagrodzenie kadry pedagogicznej - umowa zlecenie,
3. wynagrodzenie kadry pedagogicznej - umowa o dzieło,
4. wynagrodzenie obsługi i administracji,
5. składki na ubezpieczenie społeczne,
6. składki na Fundusz Pracy;
- wydatki rzeczowe, w tym:
1. czynsz,
2. opłata za wynajem pomieszczeń,
3. opłata za energię elektryczną,
4. opłata za gaz,
5. opłata za energię cieplną,
6. opłata za wodę i ścieki,
7. opłata za wywóz nieczystości,
8. zakup wyposażenia,
9. zakup środków czystości,
10. zakup art. administracyjno - biurowych,
11. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
12. zakup sprzętu,
13. zakup materiałów i akcesoriów komputerowych,
14. naprawa i konserwacja urządzeń/sprzętu,
15. drobne naprawy i remonty.

Bożena Barszczewska

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)


 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE