Strona główna » Nowa kadencja wójta (cz. 2)

Nowa kadencja wójta (cz. 2)

25.11.10
Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy (art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Jednakże objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania (art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Odmowa złożenia ślubowania powoduje wygaśnięcie mandatu wójta – art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Konieczne jest także uregulowanie kwestii wynagrodzenia wójta oraz powołanie jego zastępcy.
articleImage: Nowa kadencja wójta (cz. 2) fot. Thinkstock


Rozpoczęcie nowej kadencji.

Nawiązanie stosunku pracy z wyboru następuje z chwilą złożenia ślubowania. Jak wyżej wspomniano, pracodawcą dla wójta jest urząd gminy, a czynności z zakresu prawa pracy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy (art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych). Przewodniczący rady nie nawiązuje stosunku pracy, gdyż nawiązuje on się wskutek złożenia ślubowania. Zgodnie z art. 11 k.p. nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. W tym szczególnym przypadku pracodawca (urząd gminy) ani podmiot go reprezentujący nie składa takiego oświadczenia, o powierzeniu danej osobie funkcji wójta gminy decydują wyborcy. Natomiast pracownik (wójt) oświadczenie woli o nawiązaniu stosunku pracy wyraża zgłaszając swoją kandydaturę w wyborach i składając ślubowanie.

Do obowiązków przewodniczącego rady należy pisemne określenie warunków zatrudnienia, zgodnie z art. 29 k.p., z uwzględnieniem specyfiki zatrudnienia na stanowisku wójta gminy. Do przewodniczącego rady gminy jako podmiotu ustawowo umocowanego do określania warunków pracy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) należy w szczególności: wskazanie rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, wymiaru czasu pracy i terminu jej rozpoczęcia, co w praktyce oznacza konieczność sporządzenia odpowiedniego dokumentu, podpisania go przez przewodniczącego rady gminy i doręczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), a także odebrania od niego oświadczenia woli w tym zakresie i złożenia kopii do jego akt osobowych (por. A. Szewc, Stosunek pracy z wójtem nawiązuje przewodniczący rady gminy, Rzeczpospolita z dnia 25 marca 2009 r.).

Wójt, jak każdy pracownik, podlega obowiązkowym wstępnym badaniom lekarskim. Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą (art. 229 § 1 k.p.). Stąd nie ma konieczności przeprowadzania badań wstępnych, jeżeli wójtem została wybrana ponownie ta sama osoba. Wójt podlega także obowiązkowi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 237(3) § 2 k.p.). Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.


Ustalenie wynagrodzenia wójta.

Jednym z najważniejszych elementów treści stosunku pracy jest wynagrodzenie. Ustalenie składników wynagrodzenia wójta i ich wysokości należy do wyłącznej kompetencji rady gminy (art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych; art. 18 ust. 2 pkt 2 u.s.g.). Ustawa o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, z późn. zm.) określają obligatoryjne składniki wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz minimalne i maksymalne ich wysokości.

Obowiązkowymi składnikami wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) są: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny w wysokości co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców – w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, dodatek za wieloletnią pracę. Wójtowi przysługują także nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rada ustala wysokość składników wynagrodzenia wójta w formie uchwały. Uchwałę należy podjąć niezwłocznie po objęciu obowiązków przez wójta. Uchwała taka nie ma charakteru aktu prawa miejscowego, jest aktem kierownictwa wewnętrznego, więc nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym. Uchwała o ustaleniu wysokości wynagrodzenia jest aktem kształtującym treść indywidualnego stosunku pracy konkretnej osoby, a nie aktem generalnym ustalającym wynagrodzenie wójta. Byt uchwały ustaje z chwilą rozwiązania stosunku pracy wójta, czyli w chwili złożenia ślubowania przez nowo wybranego wójta. Oznacza to, że po każdym wygaśnięciu mandatu wójta i rozpoczęciu nowej kadencji należy podjąć nową uchwałę. Uchwała ustalająca wynagrodzenie wójta nie ma żadnego zastosowania po rozwiązaniu stosunku pracy wójta w danej kadencji, nawet jeśli w kolejnej kadencji wójtem została ta sama osoba.


Sytuacja zastępcy wójta.

Zastępca wójta jest zatrudniany na podstawie powołania (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych). Jest to powołanie na czas nieokreślony. Zasadą jest nawiązanie stosunku pracy z powołania na czas nieokreślony. Zasada ta wynika z art. 68 § 11 k.p., zgodnie z którym stosunek pracy, o którym mowa w § 1 tego przepisu (czyli z powołania), nawiązuje się na czas nieokreślony, a jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony, stosunek pracy nawiązuje się na okres objęty powołaniem. Możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie powołania na czas określony musi zatem wynikać z przepisu szczególnego. I znów, jak w przypadku samego nawiązania stosunku pracy, chodzi o przepis szczególny wobec Kodeksu pracy o randze ustawy (ustawę lub przepis wykonawczy wydany na jej podstawie) – por. wyrok SN z dnia 5 sierpnia 2008 r., I PK 29/08, OSNP 2010, nr 1-2, poz. 3.

Zastępca wójta może być odwołany w każdym czasie (art. 26a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym; art. 70 § 1 k.p.). Upływ kadencji wójta nie oznacza automatycznie odwołania jego zastępców. Inaczej jest w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, które jest równoznaczne z odwołaniem zastępców (art. 28e ustawy o samorządzie gminnym).

W myśl art. 29 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym po upływie kadencji wójta, zastępca wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę wójta. Przy czym zastępca może zostać odwołany przez nowego wójta jeszcze przed powołaniem następcy. Objęcie obowiązków przez nowego wójta nie musi oznaczać wymiany zastępców. Jeżeli wójt nie chce zmieniać zastępcy, to dotychczasowy zastępca nadal pełni swoje obowiązki bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych.

Upoważnienia i pełnomocnictwa.

Objęcie obowiązków przez nowego wójta nie oznacza utraty mocy czynności prawnych dokonanych przez jego poprzednika. W szczególności nie tracą mocy upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych wydane przez wójta (art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) – por. wyrok NSA z dnia 20 maja 2008 r., II OSK 531/07, LEX nr 510870. To samo dotyczy pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (art. 46 ust. 1 i art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Takie upoważnienia i pełnomocnictwa utracą moc, jeżeli zostały udzielone z wyraźnym ograniczeniem do danej kadencji lub okresu pełnienia funkcji wójta przez daną osobę.


Radosław Skwarło


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191 t.j.)


Pisaliśmy o tym również:
Niepewny termin ślubowania wójta
Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie ślubowania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Nowa kadencja wójta (cz. 1)
Ślubowanie wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) – komunikat PKW wprowadza w błąd

Artykuł pochodzi ze specjalnego serwisu Wybory Samorządowe 2010 zamieszczonego w Serwisie Samorządowym www.samorzad.LEX.pl.
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 4 razy
 • B.Burdon IP: *.*.* 20-01-2011
  Mam nie tyle chęć opatrzenia komentarzem tego artykułu, ale raczej na zadanie pytania zwi±zanego z tre¶ci±.
  Dotyczy ono przygotowania projektu uchwały dotycz±cej wynagrodzenia nowowybranego burmistrza, rozpoczynaj±cego swoj± pierwsz± kadencję. Kto powinien taki projekt uchwały przygotować? Co ten projekt powinien zawierać? Jak± powinien posiadać formę? Ustawa nie wskazuje konkretnej osoby. Nasz statut miasta także tego nie reguluje. Jakie widzi Pan rozwi±zanie w tej sytuacji?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • B.Burdon IP: *.*.* 20-01-2011
  Mam nie tyle chęć opatrzenia komentarzem tego artykułu, ale raczej na zadanie pytania zwi±zanego z tre¶ci±.
  Dotyczy ono przygotowania projektu uchwały dotycz±cej wynagrodzenia nowowybranego burmistrza, rozpoczynaj±cego swoj± pierwsz± kadencję. Kto powinien taki projekt uchwały przygotować? Co ten projekt powinien zawierać? Jak± powinien posiadać formę? Ustawa nie wskazuje konkretnej osoby. Nasz statut miasta także tego nie reguluje. Jakie widzi Pan rozwi±zanie w tej sytuacji?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • B.Burdon IP: *.*.* 20-01-2011
  Mam nie tyle chęć opatrzenia komentarzem tego artykułu, ale raczej na zadanie pytania związanego z treścią.
  Dotyczy ono przygotowania projektu uchwały dotyczącej wynagrodzenia nowowybranego burmistrza, rozpoczynającego swoją pierwszą kadencję. Kto powinien taki projekt uchwały przygotować? Co ten projekt powinien zawierać? Jaką powinien posiadać formę? Ustawa nie wskazuje konkretnej osoby. Nasz statut miasta także tego nie reguluje. Jakie widzi Pan rozwiązanie w tej sytuacji?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • B.Burdon IP: *.*.* 20-01-2011
  Mam nie tyle chęć opatrzenia komentarzem tego artykułu, ale raczej na zadanie pytania związanego z treścią.
  Dotyczy ono przygotowania projektu uchwały dotyczącej wynagrodzenia nowowybranego burmistrza, rozpoczynającego swoją pierwszą kadencję. Kto powinien taki projekt uchwały przygotować? Co ten projekt powinien zawierać? Jaką powinien posiadać formę? Ustawa nie wskazuje konkretnej osoby. Nasz statut miasta także tego nie reguluje. Jakie widzi Pan rozwiązanie w tej sytuacji?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE