Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Nowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

21.05.13

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które weszło w życie z dniem 8 maja br., określa szczegółowo nowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

articleImage: Nowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej fot. Thinkstock


Omówienie zmian w prawie pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Z dniem 8 maja 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532). W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym nowe przepisy wprowadzają m.in. następujące zmiany:
- wśród specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazano, obok specjalistów dotychczas wymienionych, terapeutów pedagogicznych,
- katalog osób i instytucji, które mogą inicjować udzielanie przez przedszkole, szkołę i placówkę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uzupełniono o dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, kuratora sądowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną,
- wskazano, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole lub placówce udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem; uzupełniono również katalog form pomocy udzielanej przez szkoły (o warsztaty) oraz przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna (o możliwość organizowania zajęć rozwijających uzdolnienia); wprowadzono również regulacje dotyczące szkół dla dorosłych (wśród form pomocy udzielanej przez te szkoły wskazano zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, a także porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia),
- uzupełniono o wychowawców grup wychowawczych katalog osób prowadzących zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne,
- określono czynności, jakie nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, podejmują w celu udzielenia dzieciom i młodzieży odpowiedniej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§19 ust. 1 i 2 rozporządzenia),
- zrezygnowano z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy, do którego zadań należało planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy (zadania te wykonywał będzie wychowawca klasy bądź dyrektor przedszkola lub placówki, którego obowiązkiem będzie współpraca z rodzicami oraz, w zależności od potrzeb, z nauczycielami, specjalistami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną),
- zniesiono obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planów działań wspierających na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku zajęć (w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski do dalszej pracy uwzględniane będą dodatkowo w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Wprowadzone zmiany, jak wskazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, uwzględniają rekomendacje, prośby, opinie i uwagi kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez osoby reprezentujące środowiska nauczycieli, rodziców, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty, partnerów społecznych, a także przez przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły.

Omówienie zmian w prawie pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532)

 

Adam Bochentyn 21.05.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX dla Samorządu Terytorialnego
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE