Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

07.12.10
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna nakierowana na potrzeby konkretnego ucznia oraz zespoły specjalistów koordynujących podejmowane działania – tak przedstawiają się zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie.
articleImage: Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej fot. ThinkstockW dniu 17 listopada 2010 r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest przez:
- przedszkola,
- szkoły,
- placówki oświatowo-wychowawcze,
- placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
- placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Samą pomoc psychologiczno-pedagogiczną definiuje się jako rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. Potrzeby te mogą wynikać zarówno z przyczyn negatywnych (m.in. niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, choroby przewlekłej, różnic kulturowych, sytuacji kryzysowych bądź traumatycznych i niepowodzeń edukacyjnych) jak i pozytywnych (szczególne uzdolnienia przejawiane przez ucznia).

Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne, a za jej organizację odpowiada dyrektor danej jednostki oświatowej. Przy jej udzielaniu winien on współpracować m.in. z rodzicami i specjalistami z zakresu edukacji. Z inicjatywą udzielania pomocy może wystąpić sam uczeń, a także jego rodzice, nauczyciele i specjaliści z zakresu edukacji oraz asystent edukacji romskiej i pomoc nauczyciela.

Zgodnie z rozporządzeniem pomoc w szkołach udzielana będzie w formie:
- klas terapeutycznych (dla uczniów z zaburzeniami, o specyficznych potrzebach edukacyjnych lub wymagających długotrwałej pomocy specjalistycznej)
- zajęć rozwijających uzdolnienia
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (dla uczniów mających trudności w nauce)
- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a także uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne)
- zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;
- porad i konsultacji udzielanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów.

W przedszkolach i placówkach psychologiczno-pedagogicznych pomoc udzielana będzie jedynie w formie zajęć specjalistycznych oraz porad i konsultacji, z tym że placówkach oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, możliwe będzie również wprowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia. W rozporządzeniu przewidziano możliwość udzielania pomocy dla rodziców i nauczycieli w postaci wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijania ich umiejętności wychowawczych.

Rozporządzenie przewiduje ograniczenie liczebności uczniów, którym udzielana jest pomoc. Przykładowo: klasa terapeutyczna nie może liczyć więcej niż 15 uczniów, a liczba uczniów uczęszczających na zajęcia rozwijające uzdolnienia nie może być większa niż 8. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych — 60 minut. Możliwe jest, w uzasadnionych przypadkach, prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, można to jednak uczynić zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

Planowanie i koordynacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej danemu uczniowi należy do zespołu nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, którzy prowadzą zajęcia z uczniem. Zespół tworzony jest przez dyrektora szkoły, przedszkola bądź innej placówki oświatowej, który jednocześnie wyznacza osobę koordynującą prace zespołu. Co ważne – działania podejmowane przez zespół mają być nakierowane na konkretnego ucznia i zaspokajanie jego potrzeb edukacyjnych. Ma to zapewnić większą elastyczność i lepsze dopasowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla potrzeb konkretnego ucznia. Wszystkie działania związane z udzieloną pomocą zespół odnotowuje w prowadzonej karcie indywidualnych potrzeb ucznia.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana będzie na zasadach określonych przez nowe rozporządzenie w roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolach, gimnazjach i placówkach, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oraz w oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych. Rok później - w roku szkolnym 2012/2013 – pomoc udzielana będzie w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych oraz oddziałów specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych. Wejście w życie nowych przepisów nałoży na dyrektorach szkół, przedszkoli i placówek obowiązek dokonania odpowiednich działań przygotowawczych. Szczegółowe wyliczenie zadań dyrektorów umieszczono w przepisach końcowych rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lutego 2011 r. W tym samym dniu traci moc poprzedzające je rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).Patryk Ciurak 07.12.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 2 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Radomsko: Ferenc i Kamiński w II turze wyborów na prezydenta

  Obrazek do artykułu: Radomsko: Ferenc i Kamiński w II turze wyborów na prezydenta

  Jarosław Ferenc startujący z Komitetu Wyborczego "Razem dla Radomska" zmierzy się w II turze wyborów na prezydenta Radomska z kandydatem PiS Wiesławem Kamińskim - poinformowała szefowa Miejskiej Komisji Wyborczej w Radomsku Maria Wrona. Więcej

 • Miasto kupiło 260 ton karmy dla wolno żyjących kotów

  Obrazek do artykułu: Miasto kupiło 260 ton karmy dla wolno żyjących kotów

  Blisko 30 tys. kotów wolno żyjących bytuje w Warszawie; w tym tygodniu miasto podpisało umowę na zakup 260 ton karmy, która posłuży ich dokarmianiu w ciągu najbliższych 14 miesięcy. Ratusz przypomina, że koty poza jedzeniem potrzebują też pomocy mieszkańców, zwłaszcza zimą. Więcej

 • Rada może udzielić dotacji zarządowi dróg ze środków na przebudowę rowów przydrożnych

  Obrazek do artykułu: Rada może udzielić dotacji zarządowi dróg ze środków na przebudowę rowów przydrożnych

  Rada powiatu może udzielić dotacji powiatowemu zarządowi dróg ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych na przebudowę rowów przydrożnych. Musi w tym celu podjąć uchwałę, ustalając krąg podmiotów upoważnionych do skorzystania z dotacji oraz zasady jej udzielania. Więcej

 • Trawa rządowo-samorządowy spór o internet

  Obrazek do artykułu: Trawa rządowo-samorządowy spór o internet

  Lokalne władze buntują się przeciwko planom rządu, by doprowadzić sieć internetową niemal do każdego zakątka kraju. Ich zdaniem plany te są przesadzone i zmuszą samorządy do pokrycia części kosztów, które powinno sfinansować państwo. W piątek pojawiła się szansa na kompromis. Więcej

 • Nieodpłatna pomoc prawna: przedstawiamy obowiązki samorządów

  Obrazek do artykułu: Nieodpłatna pomoc prawna: przedstawiamy obowiązki samorządów

  Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej była dotychczas przedmiotem wielu komentarzy i analiz. Zdecydowana większość z nich skupiła się w głównej mierze na zapisach ustawy określających co komu przysługuje oraz jak i kiedy przysługuje. Niewiele miejsca poświęcono roli samorządów w realizacji ustawy, co w świetle wielości i złożoności nałożonych jej brzmieniem obowiązków jest zagadnieniem dla... Więcej

 • Renata Logopeda w szkole podstawowej IP: *.*.* 29-01-2011
  Wczoraj pani dyrektor poinformowała nas, że w związku z wejściem w życie tego nowego rozporzązenia od 01 lutego br po powrocie z ferii - 15 lutego, muszę dostosować swoje zajęcoa do wytycznych zawartych w powyższym rozporządzeniu (pracuję w szkole integracyjnej). Chodzi przede wszystkim o zmianę czasu przeznaczonego dla ucznia. Do tej pory przeznaczałam na zajęcia czas lekcyjny, tj. 45min. w uzasadnionych przypadkach (dobra koncentracja dziecka, poważne potrzea intensyfikacji pracy w przypadku dużych potrzeb dziecka), a zmniejszałam nawet do 20 min., gdy chodzilo tylko o monitorowanie i automatyzację w już wypracowanych obszarach (np. tylko utrwalenie głoski sz). Było to z korzyścią dla nastepnych dzieci, które na pozostały czas, tj. 25 min. były włączane na zajęcia. Dotyczyło to dzieci z oniżoną koncenracją lub z niedużymi problemami logopedycznymi. DZieci autystyczne, z upośledzeniami miały oczywiście większą ilość czasu na zajęciaxh, dostosowaną do ich potrzeb i możliwości. Słowem zajęcia były dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci, a taka organizacja zajęć umożliwiała objęcie opieką logopedyczną większej ilości uczniów. Z kolei czytam w rozporzadzeniu, że udzielanie pomocy pp w szkołach powszechnych na zasadach zawartych w tym rozporządzeniu będzie nas oowiązywalo od roku szk. 2012/2013, a do tego czasu szkoły mają sie stopniowo przygotowywać. W związku z tym, czy mój czas pracy dla dziecka wynoszący 60 min. to jest zasada obowiązująca mnie od roku szk. 2012/2013? czy mam te zmiany już za dwa tygodnie wprowadzić zgodnie z poleceniem dyrektora? Pragnę nadmienić, ze taka zmiana w trakcie trwania roku szkolnego burzy misternie układany plan zajęć log. dla dzieci, w którym muszę wziąć pod uwagę lekcje, zajęcia dodatkowe i inne specjalistyczne, miejsce zamieszkania dziecka i możliwość ponownego dojechania do szkoły, czasem z poza miasta (ponowne, bo dziecko jest przecież w szkole i uczęszcza na lekcje) i chociaż robię to już kilka lat zaręczam, że ustalenie takiego planu jest działaniem czasami karkołomnym. Dziękuję

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Renata Logopeda w szkole podstawowej IP: *.*.* 29-01-2011
  Wczoraj pani dyrektor poinformowała nas, że w związku z wejściem w życie tego nowego rozporzązenia od 01 lutego br po powrocie z ferii - 15 lutego, muszę dostosować swoje zajęcoa do wytycznych zawartych w powyższym rozporządzeniu (pracuję w szkole integracyjnej). Chodzi przede wszystkim o zmianę czasu przeznaczonego dla ucznia. Do tej pory przeznaczałam na zajęcia czas lekcyjny, tj. 45min. w uzasadnionych przypadkach (dobra koncentracja dziecka, poważne potrzea intensyfikacji pracy w przypadku dużych potrzeb dziecka), a zmniejszałam nawet do 20 min., gdy chodzilo tylko o monitorowanie i automatyzację w już wypracowanych obszarach (np. tylko utrwalenie głoski sz). Było to z korzyścią dla nastepnych dzieci, które na pozostały czas, tj. 25 min. były włączane na zajęcia. Dotyczyło to dzieci z oniżoną koncenracją lub z niedużymi problemami logopedycznymi. DZieci autystyczne, z upośledzeniami miały oczywiście większą ilość czasu na zajęciaxh, dostosowaną do ich potrzeb i możliwości. Słowem zajęcia były dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci, a taka organizacja zajęć umożliwiała objęcie opieką logopedyczną większej ilości uczniów. Z kolei czytam w rozporzadzeniu, że udzielanie pomocy pp w szkołach powszechnych na zasadach zawartych w tym rozporządzeniu będzie nas oowiązywalo od roku szk. 2012/2013, a do tego czasu szkoły mają sie stopniowo przygotowywać. W związku z tym, czy mój czas pracy dla dziecka wynoszący 60 min. to jest zasada obowiązująca mnie od roku szk. 2012/2013? czy mam te zmiany już za dwa tygodnie wprowadzić zgodnie z poleceniem dyrektora? Pragnę nadmienić, ze taka zmiana w trakcie trwania roku szkolnego burzy misternie układany plan zajęć log. dla dzieci, w którym muszę wziąć pod uwagę lekcje, zajęcia dodatkowe i inne specjalistyczne, miejsce zamieszkania dziecka i możliwość ponownego dojechania do szkoły, czasem z poza miasta (ponowne, bo dziecko jest przecież w szkole i uczęszcza na lekcje) i chociaż robię to już kilka lat zaręczam, że ustalenie takiego planu jest działaniem czasami karkołomnym. Dziękuję

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE