Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » NSA: wstrzymanie wykonania decyzji nie służy zabezpieczeniu przed jakimikolwiek skutkami egzekucji

NSA: wstrzymanie wykonania decyzji nie służy zabezpieczeniu przed jakimikolwiek skutkami egzekucji

12.10.17

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie służy zabezpieczeniu strony przed jakimikolwiek skutkami egzekucji, lecz jedynie przed takimi, których ewentualne wygranie sporu sądowego by nie naprawiło – wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.  

articleImage: NSA: wstrzymanie wykonania decyzji nie służy zabezpieczeniu przed jakimikolwiek skutkami egzekucji fot. Thinkstock

Inspektor nadzoru budowlanego nakazał spółce całkowitą rozbiórkę wolnostojącego nośnika reklamowego w postaci dwóch tablic reklamowych.

Spółka wystąpiła o wstrzymanie wykonania decyzji. Tłumaczyła, że wykonanie decyzji będzie wiązało się ze zmniejszeniem rozmiaru wykonywanej przez nią działalności gospodarczej oraz ze spadkiem dochodów osiąganych przez nią z tego tytułu.

WSA odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Sąd zwrócił uwagę, iż samo powołanie się na konsekwencje w sferze finansowej nie uprawnia do oceny, że wykonanie kwestionowanej decyzji skutkować może wyrządzeniem stronie znacznej szkody. Okoliczność poniesienia kosztów związanych z realizacją decyzji nie wpływa bezpośrednio na konieczność wstrzymania jej wykonania. Dopiero konkretnie określona wysokość tych kosztów w zestawieniu z sytuacją finansową strony mogłaby dać podstawę do wstrzymania zaskarżonej decyzji.

Spółka poskarżyła się do NSA.

NSA podkreślił, iż jeżeli wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji osadza się na konsekwencjach finansowych, to oznacza to, że spółce chodzi o świadczenie pieniężne, które z natury rzeczy jest odwracalne.

Wobec tego należy stwierdzić, że podnoszone we wniosku okoliczności nie wskazują w żaden sposób na możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w przypadku wykonania zaskarżonej decyzji.

W ocenie sądu strona nie wykazała, że w wyniku wykonania nakazu rozbiórki nie będzie możliwe odwrócenie skutków przedmiotowego nakazu rozbiórki.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

O nieodwracalności skutków nakazu rozbiórki nie świadczy okoliczność wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Także na etapie postępowania egzekucyjnego przysługuje prawo do złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania na wskazywane przez spółkę postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia, co może być przedmiotem ochrony tymczasowej, ale w innym postępowaniu – egzekucyjnym.

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie służy zabezpieczeniu strony przed jakimikolwiek skutkami egzekucji, lecz jedynie przed takimi, których ewentualne wygranie sporu sądowego by nie naprawiło – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 24 maja 2017 r., sygn. akt II OZ 534/17, prawomocny  

Anna Dudrewicz 12.10.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE