Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Obniżenie wynagrodzenia wójta w trakcie kadencji

Obniżenie wynagrodzenia wójta w trakcie kadencji

28.04.11

Czy w trakcie trwania kadencji rada gminy może obniżyć wynagrodzenie wójta bez jego zgody?

articleImage: Obniżenie wynagrodzenia wójta w trakcie kadencji fot. Thinkstock

TAK. Wprawdzie orzecznictwo i poglądy doktryny były na ten temat rozbieżne, ale wydaje się, że ostatecznie zwyciężyło stanowisko opowiadające się za dopuszczalnością zmiany wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze uchwały właściwej rady gminy (miasta) bez zgody zainteresowanego. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta. Nie jest jednoznaczne, czy przepis ten zezwala tylko na ustalenie tego wynagrodzenia na początku kadencji, czy też zezwala również radzie na dokonywanie zmian wysokości wynagrodzenia w trakcie kadencji.

W wyroku z dnia 19 lutego 2004 r., II SA/Gd 1171/01, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przyjął za niedopuszczalne obniżenie wynagrodzenia wójtowi gminy w trakcie kadencji bez jego zgody. Analogiczny pogląd wyraził NSA w wyroku z dnia 10 stycznia 2006 r., II OSK 424/05, Lex nr 196437. NSA w tym wyroku powołał się na treść art. 11 i art. 29 § 4 i 5 kodeksu pracy. Art. 11 k.p. stanowi, że nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Art. 29 § 4 k.p. mówi, iż zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej, a § 5 rozciąga zastosowanie tej zasady do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę. Stąd NSA wywiódł, że zmiana (obniżenie) wynagrodzenie prezydenta miasta (wójta gminy) wymaga pisemnego zgodnego oświadczenia woli obu stron stosunku pracy.

Odmienny pogląd wyraził Sądu Najwyższy w wyroku z dnia 9 czerwca 2008 r., II PK 330/07, OSNP 2009, nr 21-22, poz. 278. W ocenie SN pracodawca zatrudniający pracownika samorządowego z wyboru ma możliwość swobodnego ustalania wysokości jego wynagrodzenia w granicach określonych przez ustawę o pracownikach samorządowych oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów. Stosunek pracy pracownika samorządowego z wyboru jest szczególnym stosunkiem pracy ściśle związanym z pełnioną przez niego funkcją publiczną. Jedynym organem uprawnionym do oceny jakości świadczonej przez wójta pracy jest rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny gminy. Odebranie radzie gminy kompetencji do ustalania wysokości wynagrodzenia wójta w zależności od ilości i jakości świadczonej przez niego pracy podważałoby jej ustawowe kompetencje. Umieszczenie regulacji prawnej dotyczącej ustalania wynagrodzenia wójta w samorządowej ustawie ustrojowej i przyznanie radzie gminy kompetencji do podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie oznacza, że ten element stosunku pracy wójta jest definiowany jednostronnym władczym oświadczeniem woli organu stanowiącego gminy, działającego za pracodawcę (art. 31 k.p.).

Do powyższego poglądu przychylił się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 marca 2010 r., II OSK 14/10, LEX nr 597252. To niekorzystne dla włodarzy samorządowych stanowisko obecnie zwyciężyło w orzecznictwie. Jednakże warto odnotować, że komentatorzy nie są w tej kwestii zgodni. Przywołany wyrok Sądu Najwyższego krytycznie oceniła A. Rzetecka-Gil w glosie opublikowanej w Systemie Informacji Prawnej LEX. Natomiast korzystny dla wójtów wyrok NSA z 10 stycznia 2006 r. został krytycznie oceniony przez A. Kisielewicza w glosie opublikowanej w OSP z 2007 r., nr 4, poz. 44 oraz przychylnie przez R. Skwarło w glosie opublikowanej w GSP-PO z 2007 r., nr 3, poz. 195. Niewykluczone, że linia orzecznicza w tej sprawie jeszcze ulegnie zmianie.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
 

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Potrzebna jest wiedza, co należy wykonać w związku z RODO

  Obrazek do artykułu: Potrzebna jest wiedza, co należy wykonać w związku z RODO

  Nowe obowiązki w związku z rozporządzeniem ws. ochrony danych osobowych to zapewnienie w sieci bezpieczeństwa danych, którymi administrujemy, ale także wiedza, co musimy czynić – mówiła Magda Matuszewska-Mikołajczyk, ekspertka w dziedzinie RODO z Wolters Kluwer. Więcej

 • Elektroniczne zamówienia publiczne ruszą wkrótce

  Obrazek do artykułu: Elektroniczne zamówienia publiczne ruszą wkrótce

  Nadal nie został wyłoniony wykonawca projektu e-Zamówienia, który realizuje Urząd Zamówień Publicznych. – Umowa powinna być niebawem podpisana – zapewnił Hubert Nowak, wiceprezes urzędu podczas konferencji Państwo 2.0, organizowanej przez ComputerWorld. Wśród partnerów merytorycznych spotkania jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Nie możemy przeskoczyć lat opóźnień cyfryzacyjnych – mówi szefowa CPPC

  Obrazek do artykułu: Nie możemy przeskoczyć lat opóźnień cyfryzacyjnych – mówi szefowa CPPC

  Dobre przemyślenie projektu, jego rzetelne zaprojektowanie, przeanalizowanie i zdiagnozowanie ryzyk jest połową sukcesu – mówiła Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tematem konferencji Państwo 2.0, organizowanej przez ComputerWorld, były m.in. usługi publiczne i finansowanie projektów administracji. Wśród partnerów merytorycznych jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Resort cyfryzacji przygotowuje się do zebrania przepisów dot. cyfryzacji w kodeks

  Obrazek do artykułu: Resort cyfryzacji przygotowuje się do zebrania przepisów dot. cyfryzacji w kodeks

  Kodeks cyfrowy jest na razie w fazie planów, nie ma jeszcze terminów – mówi Krzysztof Szubert, wiceszef resortu. Podczas konferencji Państwo 2.0 organizowanej przez ComputerWorld podkreślał znaczenie krajowych projektów dot. cyfryzacji. Wśród partnerów merytorycznych konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Władze Gdyni, Sopotu i Rumi chcą bezpłatnej komunikacji dla uczniów

  Obrazek do artykułu: Władze Gdyni, Sopotu i Rumi chcą bezpłatnej komunikacji dla uczniów

  Władze Gdyni, Sopotu i Rumi poinformowały w środę, że chciałyby wprowadzić bezpłatną komunikację dla uczniów. Jeśli radni tych miast zaakceptują propozycję, to zmiana zostałaby wprowadzona 1 czerwca. W czwartek podobny projekt głosowany będzie w Gdańsku. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE