Obowiązek dowozu dzieci 5 i 6 letnich do szkoły

Czy organ prowadzący szkołę ma obowiązek zapewnić dowóz dzieciom 5 i 6- letnim?
 

articleImage: Obowiązek dowozu dzieci 5 i 6 letnich do szkoły fot. Thinkstock


Jeśli tak, to jak taka sytuacja ma się do odpowiedzialności rodziców za zapewnienie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły do czasu ukończenia przez dziecko 7 lat?

Odpowiedź

Gmina ma obowiązek zapewnić dowóz.

Uzasadnienie

Stosownie do zapisu art. 10 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z późn. zm.) w roku szkolnym 2011/2012 dzieci urodzone w roku 2005, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, mają obowiązek odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Przepisy art. 14a ust. 2-4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że gmina ma obowiązek zapewnić – podobnie jak dzieciom pięcioletnim (urodzonym w roku 2006) - bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, w sytuacji gdy droga z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

Opieka ma być zapewniona "w czasie przewozu". Gmina jest odpowiedzialna za sprawowanie tej opieki, chyba, że dowożenie zapewniają rodzice. Wg stanowiska doktryny w tym względzie (por. M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty, Komentarz, Wolters Kluwer, 2006, s. 160), transport ma być w taki sposób zorganizowany, aby dzieci nie pozostawały bez opieki np. oczekując po zakończonych lekcjach.

Zgodnie bowiem z zapisem art. 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat – ustawodawca mówi o "osobie", niekoniecznie więc opiekunem dziecka musi być w tym przypadku rodzic. W czasie oczekiwania na transport, dzieci mogą więc pozostawać np. w świetlicy szkolnej.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)