Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Ocena pracy dyrektora szkoły w związku z przedłużeniem kadencji

Ocena pracy dyrektora szkoły w związku z przedłużeniem kadencji

23.02.11
Organ prowadzący szkołę zamierza przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi, któremu kończy się 5-letnia kadencja. Dyrektor ten pochodzi z konkursu.
articleImage: Ocena pracy dyrektora szkoły w związku z przedłużeniem kadencji fot. Thinkstock


Czy konieczne jest wystąpienie przez tego dyrektora o ocenę jego pracy w związku z planowanym przedłużeniem?
Wydaje się, że wymóg ten (posiadania aktualnej oceny pracy) dotyczy kandydata wyłonionego właśnie w procedurze konkursowej.

Czy wobec tego kurator, z którym organ prowadzący uzgadnia przedłużenie powierzenia może żądać aktualnej oceny pracy?

Odpowiedź


W przepisach regulujących kwestię spełniania warunków formalnych niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora szkoły nie występuje podstawa prawna żądania aktualnej oceny pracy, bez względu na to, czy kandydata wyłoniono w drodze konkursu, czy ma miejsce przedłużenie powierzenia stanowiska na kolejny okres.

Uzasadnienie

W przepisie art. 36a ustawy o systemie oświaty mówi się o możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne okresy ze wskazaniem zamkniętej listy warunków, które należy spełnić, aby tego dokonać.

Posiadania oceny pracy przez kandydata na dyrektora przystępującego do konkursu lub dyrektora, któremu organ prowadzący ma zamiar przedłużyć powierzenie stanowiska pojawia się w przepisie § 1 ust. 2 pkt 4 lit. l rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Ne 60, poz. 373), jako obowiązek wskazania w ogłoszeniu o konkursie wymogu przedłożenia przez kandydata karty oceny pracy.

Wątpliwa jest kwestia żądania "aktualnej oceny pracy" urzędującego dyrektora przez kuratora oświaty, bowiem – zgodnie z przepisem art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela, oceny pracy nauczyciela - dyrektora szkoły może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, między innymi, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Kurator oświaty mógł zatem, w ramach swoich kompetencji wnioskować do organu prowadzącego szkołę o dokonanie oceny pracy dyrektora, który w porozumieniu z nim oceny tej dokona.

Krzysztof Gawroński

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Ne 60, poz. 373)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 1)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE