Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Od kiedy nowe obowiązki sprawozdawcze gmin?

Od kiedy nowe obowiązki sprawozdawcze gmin?

18.12.17

 Do końca 2017 r. gminy nie mają obowiązku sprawozdawczości o charakterze podatkowym w zakresie podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

articleImage: Od kiedy nowe obowiązki sprawozdawcze gmin? fot. Thinkstock

Informowanie o tych podatkach dotychczas dotyczyło tylko przekazywania danych o dochodach budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków ulg i zwolnień udzielonych na mocy uchwał rad gmin oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej. Dotąd resort finansów pozyskiwał dane na temat podatków lokalnych na podstawie przeprowadzanych co kilka lat dobrowolnych badań ankietowych gmin. Ta forma pozyskiwania informacji była nie tylko pracochłonna i kosztowna, lecz także utrudniała prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej. Wszystko się zmieni na skutek przepisów, które wejdą w życie 6.12.2017r. na mocy nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l.).

Na mocy znowelizowanej ustawy organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będą musiały corocznie sporządzać sprawozdanie dotyczące podatków lokalnych. Celem takiego rozwiązania jest ułatwienie gminom prowadzenia własnej polityki podatkowej.Organy podatkowe właściwe w sprawie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego mają obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania zawierającego informacje o podstawach opodatkowania tymi podatkami i podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin.

Jakie dane będą ujmowane w sprawozdaniu?

Sprawozdaniu będą podlegały dane dotyczące:

- wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym;

- podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym;

- podstaw opodatkowania zwolnionych od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin.

Dane dotyczące wysokości stawek przekazuje się nie później niż do końca I kwartału danego roku podatkowego (art. 7b ust. 4 pkt 1 u.p.o.l.), natomiast dane o podstawach opodatkowania – nie później niż do końca III kwartału danego roku podatkowego według stanu na 30 czerwca roku podatkowego (art. 7b ust. 3 i 4 pkt 2 u.p.o.l.).

Sprawozdanie będzie składane przez gminy w formie elektronicznej i przekazywane do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych przy wykorzystaniu funkcjonującego informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@. Ważne, że sprawozdanie trzeba będzie sporządzać począwszy od 2018 r.

Źródło: Vademecum Głównego Księgowego Administracja

Ewa Ostapowicz 18.12.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE