Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Od lipca nowe przepisy ws. sposobu selektywnego zbierania odpadów

Od lipca nowe przepisy ws. sposobu selektywnego zbierania odpadów

30.01.17

Nowe przepisy, określające m.in. kolory pojemników i worków, do których należy zbierać określone frakcje odpadów komunalnych, wejdą w życie 1 lipca 2017 r. 

articleImage: Od lipca nowe przepisy ws. sposobu selektywnego zbierania odpadów fot. Thinkstock

Zgodnie z treścią przepisu art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, m.in. poprzez ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji. Sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Rozporządzenie wskazuje także, kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony oraz odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania spośród wskazanych w art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Selektywnej zbiórce podlegają następujące frakcje odpadów: (1) papier, (2) szkło, (3) metale, (4) tworzywa sztuczne, (5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Rozporządzenie określa sposób selektywnego zbierania odpadów poprzez wskazanie, że odpady należy selektywnie zbierać w pojemnikach. Ewentualnie dopuszczalne jest zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).

Dopuszczalne jest zbieranie w jednym pojemniku metali oraz tworzyw sztucznych. W § 4 rozporządzenia wskazano następujące kolory pojemników i worków, do których należy zbierać określone frakcje odpadów komunalnych:
- pojemniki koloru niebieskiego oznaczone napisem "Papier” (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury),
- pojemniki koloru zielonego oznaczone napisem "Szkło” (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła); jeżeli odpady ze szkła zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem "Szkło bezbarwne", a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło kolorowe",
- pojemniki koloru żółtego oznaczone napisem "Metale i tworzywa sztuczne (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe),
- pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem "Bio" (odpady ulegające biodegradacji).

Dopuszczalne jest wykorzystanie pojemników tylko w części pokrytej odpowiednim kolorem (minimum 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika), jeżeli pojemniki w całości pokryte określonym kolorem obniżą walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli na terenie gminy selektywnie zbierane frakcje odpadów zbierane są w sposób, o którym mowa w § 4 rozporządzenia, w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, jak również wówczas, gdy pojemniki, o których mowa w § 4, oraz worki, o których mowa w § 2 rozporządzenia, zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Okres dostosowawczy, w jakim pojemniki dostosować należy do wymogów określonych w rozporządzeniu lub zastąpić pojemnikami spełniającymi wymagania został ustalony na 5 lat (od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia).

Termin wejścia w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów aktu został określony na dzień 1 lipca 2017 r. w celu zapewnienia czasu na podjęcie działań pozwalających na wdrożenie nowego systemu selektywnego zbierania odpadów. 

Adam Bochentyn 30.01.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE