Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Odprawa emerytalna pracownika zatrudnionego w jst

Odprawa emerytalna pracownika zatrudnionego w jst

22.01.10
Jak wyliczyć odprawę emerytalną dla pracownika zatrudnionego w jednostce samorządu terytorialnego?


Jak wyliczyć odprawę emerytalną dla pracownika zatrudnionego w jednostce samorządu terytorialnego?

Pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik ma stałe składniki wynagrodzenia, tzn. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek stażowy (20%).

Czy mogę podstawę wynagrodzenia wynikającą z umowy o pracę, pomnożyć przez 6 miesięcy, jeśli w ostatnich 6 miesiącach była podwyżka wynagrodzenia, a w ostatnim miesiącu pracownik nie przepracował pełnego miesiąca?

Odpowiedź


Podstawą wymiaru odprawy będzie wynagrodzenie zasadnicze i wszystkie pozostałe składniki stałe (dodatki - stażowy i funkcyjny) w wysokości przysługującej w dniu rozwiązania stosunku pracy, przy czym należy tu wziąć pod uwagę pełną kwotę wynagrodzenia wynikającą z umowy o pracę.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych wynagrodzenie, stanowiące podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej lub odprawy emerytalno-rentowej, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Skoro podstawę wymiaru odprawy oblicza się jak ekwiwalent urlopowy, należy więc zastosować tutaj przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) - dalej r.w.u.

Ekwiwalent urlopowy zasadniczo oblicza się tak jak wynagrodzenie urlopowe. Te zaś, w myśl 6 r.w.u. ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:
- jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
- wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,
- gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
- wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
- dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
- wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
- nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
- odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
- wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy,
- kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z 15 r.u.w. składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

Natomiast "uśrednianie" dotyczy tylko składników wynagrodzenia o charakterze zmiennym, tzn. takich, których wartość waha się w każdym miesiącu. Nie należy więc wyliczać "średniej" ze stałych składników wynagrodzenia (zob. § 16 ust. 1 w zw. z § 7 r.u.w.).

W praktyce oznacza to, że podstawą wymiaru odprawy będzie wynagrodzenie zasadnicze i wszystkie pozostałe składniki stałe (dodatki - stażowy i funkcyjny) w wysokości przysługującej w dniu rozwiązania stosunku pracy, przy czym należy tu wziąć pod uwagę pełną kwotę wynagrodzenia wynikającą z umowy o pracę (w wysokości należnej), a nie faktycznie przysługującej (tzn. nie należy ustalać odprawy od kwoty wynagrodzenia nabytej przez pracownika w niepełnej wysokości ze względu na rozwiązanie stosunku pracy przed upływem miesiąca).


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)


Michał Culepa 22.01.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Obrazek do artykułu: Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Formacje obrony cywilnej tworzą w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Natomiast pracodawcy mogą tworzyć formacje obrony cywilnej. Więcej

 • Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Obrazek do artykułu: Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Burmistrz powinien wydać postanowienie o odstąpieniu lub o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ciągu 30 dni zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. po zasięgnięciu wymaganych opinii. Przepisy art. 35 § 5 i... Więcej

 • WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  Obrazek do artykułu: WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  O tym czy wojewoda wyda rozstrzygnięcie nadzorcze decyduje tylko i wyłącznie on sam, zaś wnioski zawierające żądanie wydania takiego rozstrzygnięcia mogą być jedynie sygnałem, zwróceniem mu uwagi na ewentualne nieprawidłowości podjętego zarządzenia - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Więcej

 • E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  Obrazek do artykułu: E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  "Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną", to efekt wspólnej pracy Ministerstw: Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia. Dokument opracowany na podstawie podpisanego w czerwcu br. porozumienia zakłada, że wydawanie dowodów z warstwą elektroniczną rozpocznie się w styczniu 2019 r. Więcej

 • Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Obrazek do artykułu: Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Na początku 2017 roku zacznie działać system informujący o wolnych miejscach parkingowych w centrum Krakowa za pomocą aplikacji mobilnej i tablic elektronicznych. Miejska Infrastruktura podpisała umowę na stworzenie systemu z krakowską firmą IT Comarch. Więcej

 • Maria Studnicka IP: 46.171.* 10-05-2016
  Mam pytanie, jeśli ja miesięcznie otrzymuje oprócz wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku stażowego również dodatek specjalny - to czy ten dodatek specjalny jako składnik mojego miesięcznego wynagrodzenia tez stanowi podstawę naliczenia mi odprawy emerytalnej?
  Bardzo prosze o odpowiedź.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE