Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Odwołanie od decyzji komisji w konkursie na dyrektora szkoły

Odwołanie od decyzji komisji w konkursie na dyrektora szkoły

30.06.11

W jakiej sytuacji i czy nauczyciel, startujący w konkursie na dyrektora szkoły, może odwołać się od niesatysfakcjonującej go decyzji komisji konkursowej?

articleImage: Odwołanie od decyzji komisji w konkursie na dyrektora szkoły fot. Thinkstock
Odpowiedź

Zainteresowany może zwrócić się do organu prowadzącego, wskazując na okoliczności wyczerpujące możliwości unieważnienia konkursu albo zaskarżyć decyzję do sądu.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) - dalej r.k.d.s., kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego, może w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego, wystąpić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. Przewodniczący komisji informuje kandydata na piśmie o przyczynach odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Przepisy r.k.d.s. nie zawierają procedury występowania kandydatów z wnioskami o unieważnienie konkursu ani wnoszenia odwołań od rozstrzygnięcia komisji konkursowej.

W myśl § 8 ust. 2 r.k.d.s. organ prowadzący publiczną szkołę zatwierdza lub unieważnia konkurs i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu lub województwa może unieważnić konkurs, jeżeli nastąpi między innymi nieuzasadnione niedopuszczenie kandydata do postępowania konkursowego.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 grudnia 2007 r. (wyrok WSA z dnia 6 grudnia 2007 r. III SA/Lu 516/07, Lex nr 356087), stwierdzono: "w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2000 r. (postanowienie SN z dnia 13 stycznia 2000 r. III RN 123/99, OSNP 2000, nr 21, poz. 779), Sąd Najwyższy uznał, że czynności urzędowe podejmowane przez organy gminy lub z ich umocowania przez powołaną w tym celu komisję konkursową, zmierzającą do realizacji ustawowego obowiązku powierzenia stanowiska dyrektora publicznej szkoły podstawowej kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, mają znamiona prawne działań z zakresu administracji samorządowej sprawowanej przez organy gminy i podlegają zaskarżeniu. O dopuszczalności zaskarżenia do sądu administracyjnego czynności zmierzających do realizacji ustawowego obowiązku powierzenia stanowiska dyrektora szkoły wypowiedział się również SN w najnowszym orzeczeniu z dnia 6 grudnia 2005 r. (wyrok SN z dnia 6 grudnia 2005 r. III PK 96/05, OSNP 2006, nr 21-22 poz. 318). Uznał, że czynności te mają znamiona prawne działań z zakresu publicznej administracji samorządowej sprawowanej przez organ gminy".

Organ prowadzący, który uzyskał informację o nieuzasadnionym niedopuszczeniu kandydata do postępowania konkursowego, powinien wstrzymać się z zatwierdzeniem konkursu do jej rozpatrzenia.

Przydatne materiały:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373)


 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Obrazek do artykułu: Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Formacje obrony cywilnej tworzą w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Natomiast pracodawcy mogą tworzyć formacje obrony cywilnej. Więcej

 • Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Obrazek do artykułu: Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Burmistrz powinien wydać postanowienie o odstąpieniu lub o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ciągu 30 dni zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. po zasięgnięciu wymaganych opinii. Przepisy art. 35 § 5 i... Więcej

 • WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  Obrazek do artykułu: WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  O tym czy wojewoda wyda rozstrzygnięcie nadzorcze decyduje tylko i wyłącznie on sam, zaś wnioski zawierające żądanie wydania takiego rozstrzygnięcia mogą być jedynie sygnałem, zwróceniem mu uwagi na ewentualne nieprawidłowości podjętego zarządzenia - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Więcej

 • E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  Obrazek do artykułu: E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  "Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną", to efekt wspólnej pracy Ministerstw: Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia. Dokument opracowany na podstawie podpisanego w czerwcu br. porozumienia zakłada, że wydawanie dowodów z warstwą elektroniczną rozpocznie się w styczniu 2019 r. Więcej

 • Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Obrazek do artykułu: Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Na początku 2017 roku zacznie działać system informujący o wolnych miejscach parkingowych w centrum Krakowa za pomocą aplikacji mobilnej i tablic elektronicznych. Miejska Infrastruktura podpisała umowę na stworzenie systemu z krakowską firmą IT Comarch. Więcej

 • Krzysztof Murawski IP: 212.109.* 11-05-2013
  Kłaniam się,
  chcę zapytać, jak długo po niekorzystnym rozstrzygnięciu konkursu na adiunkta w wyższej uczelni można się odwoływać do Sądu jeśli nie otrzymało się żadnej odpowiedzi od odwołania ?
  Nie minął jeszcze rok od konkursu (14.11.12 - rozstrzygnięcie).
  Powodem odrzucenia mojej kandydatury był brak ukończonego szkolenia pedagogicznego, przy czym w ogłoszeniu na stronie ministerstwa było: "w wyjątkowych przypadkach można uzupełnić w pierwszym roku zatrudnienia", a w tym sam ogłoszeniu na stronie uczelni - już nie. Oczywiście w podaniu zadeklarowałem chęć ukończenia takiego szkolenia. Przy czym taki wymóg pierwszy raz spotkałem, gdyż na uczelniach uczy się przecież osoby dorosłe.
  Będę wdzięczny za odpowiedź. Zastrzegam znajomość danych osobowych tylko do wiadomości Redakcji.
  Krzysztof Murawski

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE