Odwołanie od decyzji SKO

W jaki sposób należy się odwołać od decyzji SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości?
articleImage: Odwołanie od decyzji SKO fot. Thinkstock
SKO przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez urząd gminy, po złożeniu przez nas odwołania. Urząd gminy wszczął kolejny raz postępowanie podatkowe, po uwzględnieniu formalnych zarzutów SKO, co do wydanych wcześniej decyzji. Wyda kolejną, która w zasadniczej części nie zmieni się (urząd gminy twierdzi, że powinniśmy płacić podatek od nieruchomości za działkę, która w części stanowiła drogę gminną - nie zgadzamy się z tym stanowiskiem).

Jakie powinniśmy podjąć dalsze kroki w celu dochodzenia naszych roszczeń?

W jakiej formie należy się odwołać, jeśli SKO utrzyma ostatnią decyzję urzędu gminy w mocy?

Odpowiedź

W każdym przypadku decyzja wydana przez gminę w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy będzie podlegała zaskarżeniu na takich samych zasadach, jak pierwotna decyzja do SKO.

Od decyzji wydanej przez SKO przysługuje skarga do WSA.

Również i to rozstrzygnięcie może być przez Państwa zaskarżone poprzez złożenie skargi kasacyjnej do NSA.

Uzasadnienie

Zasady funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych reguluje ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.).

Ustawa w art. 1 nakreśla podmiotowy zakres działania SKO wskazując, iż Samorządowe kolegia odwoławcze, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy - Ordynacja podatkowa, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W Państwa sytuacji w gminie toczyło się postępowanie podatkowe tak więc sprawa była rozpatrywana w trybie określonym w dziale IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej o.p. a zgodnie z art. 13 § 1 pkt 3 o.p. SKO było organem odwoławczym od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

Pierwotnie SKO uchyliło decyzję gminy i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia a więc wydało decyzję w trybie art. 233 § 2 o.p.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 233 § 3 o.p. SKO jest uprawnione do wydania decyzji uchylającej decyzję i rozstrzygającej sprawę co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa nie pozostawiają sposobu jej rozstrzygnięcia uznaniu organu podatkowego pierwszej instancji. W pozostałych przypadkach SKO uwzględniając odwołanie ograniczy się jedynie do uchylenia zaskarżonej decyzji.

W każdym przypadku decyzja wydana przez gminę w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy będzie podlegała zaskarżeniu na takich samych zasadach jak pierwotna decyzja do SKO. Tak więc w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji organu gminy będą mogli Państwo złożyć odwołanie do SKO, jeżeli będą Państwo niezadowoleni z decyzji. Pierwotna decyzja organu gminy jak też pierwsza decyzja SKO będzie tutaj o tyle istotna, że niejako będzie uzupełniała stan faktyczny sprawy.

Zwrócić należy uwagę, iż od decyzji wydanej przez SKO odwołanie nie przysługuje. Przysługuje natomiast skarga do WSA. Podstawą skargi może być wyłącznie naruszenie prawa, nie zaś tylko niesłuszność decyzji czy postanowienia. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. W związku z niniejszym w sprawach niepodatkowych w przypadku decyzji lub postanowienia wydanego przez kolegium w pierwszej instancji skarga powinna być poprzedzona (pod rygorem jej odrzucenia przez sąd) wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1974 r., tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Taka forma rozstrzygnięcia nie jest jednak przewidziana w ordynacji podatkowej dlatego też decyzję samorządowego kolegium odwoławczego w postępowaniu podatkowym można od razu zaskarżyć do WSA. Skargę należy złożyć do właściwego miejscowo sądu administracyjnego za pośrednictwem kolegium, które wydało decyzję w ciągu 30 dni, licząc od czasu dostarczenia (ogłoszenia) decyzji przez kolegium.

Zgodnie z zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej własności uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Jeżeli jednak SKO tego nie uczyni sąd rozpatrzy skargę i wyda wyrok. Jednak i to rozstrzygnięcie może być przez Państwa zaskarżone poprzez złożenie skargi kasacyjnej do NSA.

Zgodnie z art. 173 § 1 p.p.s.a od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do NSA.

Skarga kasacyjna musi być jednak oparta na następujących podstawach:
- naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie
- naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 p.p.s.a).

Zgodnie z art. 177 p.p.s.a skargę kasacyjna wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Ponadto trzeba również pamiętać, iż decyzja wydana przez SKO jest ostateczna dlatego też jeżeli nie będą się z nią Państwo zgadzali składając skargę do sądu na decyzje zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a mogą Państwo złożyć również wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji.