Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od podatników podatku rolnego

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od podatników podatku rolnego

20.03.17

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od osób wymienionych w art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w tym od podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.  

articleImage: Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od podatników podatku rolnego fot. Thinkstock

Pytanie:
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych. Do organu podatkowego zgłosił się podatnik opłaty od posiadania psów i oświadczył, że jest podatnikiem podatku rolnego od gospodarstw rolnych i prosi o zwolnienie z opłaty od posiadania psów na podstawie art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ewidencją gruntów i wymiarem podatku rolnego, podatnik opłaca podatek rolny, ale ma jedynie udział w wysokości 1/2 działki (akt notarialny), a więc nie ma powyżej 1ha powierzchni. W związku z powyższym jest podatnikiem podatku rolnego, ale nie od gospodarstw rolnych. Druga część jest własnością byłego współmałżonka (rozwód). Podatnik oświadczył, że były współmałżonek może podpisać upoważnienie do dysponowania gruntem. Czy można udzielić podatnikowi zwolnienia z opłaty od posiadania psa?

Odpowiedź:
Od osoby, o której mowa, nie pobiera się opłaty od posiadania psów (z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów).

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – dalej u.p.o.l., rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od osób wymienionych w art. 18a ust. 2 u.p.o.l., w tym od podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej (zob. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. – dalej u.p.r.).

Zauważyć należy, że o uznaniu danego obszaru za gospodarstwo rolne decyduje nie tylko jego własność, ale również posiadanie. Jednocześnie – jak orzekł WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 3 czerwca 2008 r., I SA/Wr 202/08 - "wystarczającą przesłanką do tego, aby uznać dany obszar za gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów ustawy z 1984 r. o podatku rolnym, jest posiadanie gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Oznacza to także, że za część gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów ustawy z 1984 r. o podatku rolnym, należy uznać również udział we współwłasności gruntów rolnych".

Jeżeli zatem osoba, o której mowa, jest współwłaścicielem (np. w 1/2) gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy to jest on podatnikiem podatku rolnego od gospodarstwa rolnego (chyba że inna osoba gospodarstwo to prowadzi w całości – zob. art. 3 ust. 6 u.p.r.; z treści pytania nie wynika, aby chodziło o taką sytuację). Prowadzi to do wniosku, że od osoby, o której mowa, nie pobiera się opłaty od posiadania psów (z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów). 

Tomasz Krywan 20.03.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE