Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Organ może uchylić własną decyzję i rozstrzygnąć sprawę nową decyzją w trybie samokontroli

Organ może uchylić własną decyzję i rozstrzygnąć sprawę nową decyzją w trybie samokontroli

26.11.12

 Wniesienie przez stronę postępowania odwołania od decyzji organu pierwszej instancji nie zawsze oznacza konieczność przekazania sprawy celem jej merytorycznego rozpoznania organowi odwoławczemu. W przypadku realizacji określonych przepisami przesłanek organ, który wydał kwestionowaną decyzję, może w trybie tzw. autokontroli uchylić własną decyzję i rozstrzygnąć sprawę nową decyzją.

articleImage: Organ może uchylić własną decyzję i rozstrzygnąć sprawę nową decyzją w trybie samokontroli fot. Thinkstock

Ocena żądania stron

 Przed zweryfikowaniem możliwości uchylenia decyzji w trybie samokontroli konieczne jest ustalenie zakresu żądania strony i stwierdzenie, czy pismo strony zatytułowane jako odwołanie rzeczywiście ma taki charakter. Ocena taka odbywa się na podstawie analizy żądań i argumentów przedstawionych w treści pisma. Jeżeli bowiem pismo zostało oznaczone przez stronę jako odwołanie, a z jego treści wynika, że strona kwestionuje rezygnację organu z rozstrzygnięcia części zgłoszonych wcześniej żądań, to takie pismo należy traktować nie jako odwołanie lecz jako złożony na podstawie art. 111 § 1 KPA wniosek o uzupełnienie decyzji (wyrok NSA z dnia 24 lutego 2010 r., II GSK 427/09, LEX nr 591939). W takim przypadku organ nie może uchylić decyzji w trybie autokontroli i orzec o całości żądań strony, ale najpierw powinien wydać postanowienie w sprawie uzupełnienia, a dopiero po ewentualnym wniesieniu właściwego odwołania przeanalizować możliwość zweryfikowania własnej decyzji w trybie przewidzianym w art. 132 KPA.Przesłanki weryfikacji

W świetle art. 132 § 1 KPA uchylenie lub zmiana własnej decyzji przez organ pierwszej instancji możliwa jest, jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony postępowania (warunek formalny) i jednocześnie organ uznaje, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie (warunek materialny). Dopuszczalne jest również wydanie nowej decyzji w sytuacji wniesienia odwołania przez jedną lub niektóre strony postępowania, jeżeli pozostałe strony wyrażą zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania.

W praktyce wydanie decyzji w trybie autokontroli możliwe jest przede wszystkim w postępowaniu, w którym występuje jedna strona lub występujące strony mają zbieżne interesy. Biorąc bowiem pod uwagę krótki 7-dniowy termin na wydanie decyzji w trybie art. 132 § 1 KPA liczony od dnia wpływu pierwszego odwołania, trudne byłoby uzyskanie zgody pozostałych stron postępowania w powyższym terminie.

Skoro warunkiem wydania nowej decyzji w trybie autokontroli jest uznanie przez organ, który decyzję wydał, że wniesione odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, to niedopuszczalne jest zastosowanie omawianej instytucji w przypadku częściowego uwzględnienia żądania strony (wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 maja 2010 r., IV SA/Wa 502/10, LEX nr 6735355). Tylko częściowa zmiana kwestionowanej przez stronę w całości decyzji oznaczałaby naruszenie właściwości organu odwoławczego, co skutkowałoby nieważnością nowej decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 1 KPA (wyrok NSA z dnia 8 września 1999 r., V SA 228/98, LEX nr 58029). Jednocześnie organ pierwszej instancji przy ustalaniu, czy żądanie odwołania zasługuje na uwzględnienie w całości, związany jest zarzutami i wnioskami tego odwołania. Niedopuszczalne byłoby zatem wyjście poza granice wniosków i zarzutów strony wnoszącej odwołanie i wydanie nowej decyzji z uwagi na okoliczności, na które strona nie powołała się w odwołaniu (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2009 r., II SA/Ol 403/09, LEX nr 564627). W piśmiennictwie dodatkowo podkreśla się, że ze względu na zasadę ścisłego związania organu wnioskami odwołania wydanie nowego rozstrzygnięcia w trybie autokontroli uzależnione jest od precyzyjnego sformułowania przez stronę żądania w odwołaniu. Dlatego wniesienie odwołania, z którego wynika tylko niezadowolenie strony z rozstrzygnięcia bez wskazania konkretnego żądania, np. żądania uchylenia decyzji i rozstrzygnięcia co do istoty sprawy, uniemożliwia organowi pierwszej instancji zweryfikowanie własnej decyzji i wydanie nowego rozstrzygnięcia. 

Przejdź do strony artykułu: « »
Kazimierz Pawlik 26.11.12
Skomentowano 1 razy
  • Zdezorientowany IP: 89.74.* 02-08-2013
    O rany.......... nic nie rozumie, z tego prawnego bełkotu. Te przepisy dla prostego szarego człowieka , to wręcz czarna magia..........

    Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE