Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Organizacja instytucjonalna świadczeń pomocy społecznej w samorządach terytorialnych (cz. 2)

Organizacja instytucjonalna świadczeń pomocy społecznej w samorządach terytorialnych (cz. 2)

15.11.10
Ważnymi instytucjami świadczącymi pomoc społeczną w jednostkach samorządu terytorialnego są organizacje pozarządowe. Zmiany systemowe w Polsce zostały oparte na założeniu, że skuteczność działań pomocy społecznej można osiągnąć w rezultacie połączenia aktywności administracji publicznej i podmiotów niepublicznych. Szybki rozwój zadań administracji publicznej powoduje, że nie jest ona sama w stanie ich wykonać. W społeczeństwie obywatelskim powstają więc organizacje zajmujące się ludźmi i ich potrzebami, różniące się od tych, których działania wiążą się ze sprawowaniem władzy lub działalnością komercyjną.
articleImage: Organizacja instytucjonalna świadczeń pomocy społecznej w samorządach terytorialnych (cz. 2) fot. Thinkstock


Jednym z zasadniczych elementów społeczeństwa obywatelskiego, wyrazem jego idei są różne niepubliczne podmioty zajmujące się bezpośrednio udzielaniem pomocy osobom potrzebującym. Pełnią one istotną rolę we wspieraniu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Zgodnie z przyjętą w ustawie o pomocy społecznej koncepcją systemu pomocy społecznej, organizacje społeczne mogą wspierać działania administracji publicznej. Toteż w przypadku rozwiązywania problemów społecznych należy uwzględnić możliwości organizacji pozarządowych. Według kryterium podstaw prawnych, najważniejszą rolę spełniają organizacje występujące najczęściej w formie prawnej fundacji(Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, t.j. Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203.) lub stowarzyszenia(Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855) oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Działają one na rzecz różnych grup potrzebujących wsparcia. Rola ich zależy w znacznym stopniu od przyjętych regulacji prawnych, a nadto od stosunku elit politycznych do tych organizacji. Ustawa o pomocy społecznej uznaje znaczenie współdziałania organów administracji publicznej z innymi organizacjami. W ustawie przyjęto, że podmioty pomocy społecznej mogą zlecać wykonanie zadań w drodze umowy i udzielać dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania różnym formom zorganizowania, ruchom i inicjatywom społecznym. Organy administracji rządowej i samorządowej współpracują z podmiotami niepublicznymi na zasadzie partnerstwa, pomocniczości, profesjonalizmu, równego dostępu, jawności zakresu pomocy społecznej, efektywności ekonomicznej i jakości z :
- organizacjami pozarządowymi i prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej;
- osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej(Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, Dz. U. nr 29, poz. 154), stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Wymienione podmioty mogą też z własnej inicjatywy występować z ofertą wykonania zadań z dziedziny pomocy społecznej. Jednakże, organizacje te nie mogą zajmować się kwestiami dotyczącymi: ustalania uprawnień do świadczeń; opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; wypłaty świadczeń pieniężnych.

Zadaniami z zakresu pomocy społecznej nie mogą zajmować się: partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje samorządów zawodowych, ani też fundacje utworzone przez partie polityczne.

Wyrazem dążeń do opracowania konstytucyjnej zasady pomocniczości we współpracy z organizacjami pozarządowymi jest przyjęta w dniu 24 kwietnia 2003 r. ustawa dotycząca działalności pożytku publicznego i wolontariatu(Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz. U. nr 96, poz. 873.). Ustawa ta reguluje m.in. zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i korzystania z tej działalności przez organy administracji publicznej w celu wykonywania zadań publicznych.

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym(Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U. nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)], która określiła zasady działania w stosunku do osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu ze względu na swoją sytuację życiową i nie są w stanie same zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, znajdując się w ubóstwie i marginalizacji lub w ograniczonym zakresie uczestniczą w życiu społecznym i rodzinnym, przewidziano tworzenie przez organizacje pożytku publicznego centrów integracji społecznej, których celem jest w szczególności:
- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych przez osoby;
- nabycie umiejętności zawodowych;
- nauka planowanego życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem.

Instytucje pomocy społecznej współdziałają w Polsce m.in. z:
- Polskim Czerwonym Krzyżem;
- organizacją charytatywną „Caritas” oraz Towarzystwem im. Brata Alberta;
- Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci;
- Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów;
- Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
- Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
- Związkiem Harcerstwa Polskiego, Polskim Związkiem Niewidomych itd.

Możliwość powierzania wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej innym podmiotom oznacza krok w stronę stworzenia swoistego rynku usług socjalnych, na którym podmioty będą konkurować ze sobą szybkością, terminowością i jakością usług.

Zlecanie zadania z zakresu pomocy społecznej następuje po przeprowadzeniu konkursu ofert, zgodnie z przyjętymi zasadami współpracy. Oferent (gmina, powiat, województwo) ocenia takie kwestie, jak np. celowość zlecenia zadania, stopień, w jakim zadanie odpowiada priorytetom w zakresie pomocy społecznej, dostępność środków, korzyści z realizacji zadań, itp. Jeżeli ocena wymienionych elementów jest pozytywna, wówczas organ uprawniony ogłasza konkurs, wskazując termin składania wniosków i inne niezbędne informacje (np. rodzaj zadania, wysokość dotacji itp.). Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że powinno ono być rozpowszechnione w sposób zapewniający uzyskanie informacji potencjalnym kontrahentom.


Pisaliśmy o tym również:
Organizacja instytucjonalna świadczeń pomocy społecznej w samorządach terytorialnych (cz. 1)Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 1)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Brak sprzeciwu świadczy o sukcesie postępowania dot. aktualizacji opłaty rocznej

  Obrazek do artykułu: Brak sprzeciwu świadczy o sukcesie postępowania dot. aktualizacji opłaty rocznej

  W latach 2011-2014 tylko co dziesiąta sprawa w przedmiocie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zakończyła się ugodą. O skuteczności SKO świadczy przede wszystkim liczba sprzeciwów jakie złożono od orzeczeń, wyjaśnia z kolei Sylwia Grobelny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Więcej

 • Wielkopolski sejmik za uznawaniem wyroków TK

  Obrazek do artykułu: Wielkopolski sejmik za uznawaniem wyroków TK

  Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął w poniedziałek stanowisko ws. stosowania się do wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski". Więcej

 • Wręczono nagrody Super Samorząd 2016

  Obrazek do artykułu: Wręczono nagrody Super Samorząd 2016

  Siedem organizacji i grup mieszkańców otrzymało nagrodę Super Samorząd 2016 za sukcesy w ulepszaniu swojego otoczenia we współpracy z władzami. "Nie ma demokracji bez społeczeństwa obywatelskiego" - mówił podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie b. premier Jerzy Buzek. Więcej

 • NIK: Karta Dużej Rodziny wymaga ulepszenia

  Obrazek do artykułu: NIK: Karta Dużej Rodziny wymaga ulepszenia

  Efektywność Karty Dużej Rodziny jest ograniczona, gdyż proponowane ulgi nie zawsze są dopasowane do oczekiwań czy potrzeb rodzin. Zmiany wymaga również dostępność oferty, zwłaszcza w niewielkich miejscowościach - tak wynika z badań Najwyższej Izby Kontroli. Więcej

 • Samorządy nie angażują się w organizowanie publicznego transportu zbiorowego

  Obrazek do artykułu: Samorządy nie angażują się w organizowanie publicznego transportu zbiorowego

  Samorządy nie przywiązują większej uwagi do organizowania publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców, a ich działania ograniczają się głównie do administrowania transportem (wydawania zezwoleń czy określania przystanków komunikacyjnych) - tak wynika z badań Najwyższej Izby Kontroli. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE