Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Osobie odpowiedzialnej za kadry można powierzyć dodatkowe obowiązki w zakresie prowadzenia kasy w OPS

Osobie odpowiedzialnej za kadry można powierzyć dodatkowe obowiązki w zakresie prowadzenia kasy w OPS

19.04.17

Osobie odpowiedzialnej za kadry można powierzyć dodatkowe obowiązki w zakresie prowadzenia kasy w OPS, jeżeli wyrazi ona na to zgodę.  

articleImage: Osobie odpowiedzialnej za kadry można powierzyć dodatkowe obowiązki w zakresie prowadzenia kasy w OPS fot. Thinkstock

Pytanie:
Czy kadrowej do zakresu obowiązków można wpisać prowadzenie kasy w Ośrodku Pomocy Społecznej?

Odpowiedź:
Tak, jeżeli wyrazi ona na to zgodę.

W pierwszym rzędzie należy zaznaczyć, że z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p. wynika, iż kierownik jednostki jako osoba odpowiedzialne za całość gospodarki finansowej tej jednostki może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki. Należy nadto pamiętać, że zgodnie z art. 94 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. W związku z tym, w razie powierzenia pracownikowi dodatkowych obowiązków, jego zakres czynności powinien zostać każdorazowo uaktualniony. Ponieważ prowadzenie kasy wiąże się z odpowiedzialnością materialną, pracownik powinien pisemnie potwierdzić przyjęcie odpowiedzialności za powierzone mu mienie.

Co się zaś tyczy rozwiązania problemu przedstawionego w pytaniu od strony prawnej, jeżeli pracodawca powierza podwładnemu obowiązki mieszczące się w zakresie wykonywanej przez niego pracy i niebędące powodem przekraczania norm czasu pracy, nie jest zobowiązany do podwyższenia jego wynagrodzenia. W przeciwnym przypadku, zatrudnionemu należy zwiększyć płacę lub wręczyć mu wypowiedzenie warunków płacy i/lub płacy. Trudno ostatecznie rozstrzygnąć omawianą kwestię nie znając struktury organizacyjnej jednostki. Co do zasady, prowadzenie kasy nie jest przypisane do stanowiska pracownika zajmującego się kadrami. Pracodawca powinien zatem zwiększyć zatrudnionej wynagrodzenie np. przyznając jej dodatek specjalny. Stosownie bowiem do art. 36 ust. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej. u.o.p.s, pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Jeśli jednak takie rozwiązanie nie jest brane pod uwagę, zachodzi konieczność wręczenia zatrudnionej wypowiedzenia zmieniającego. I tak, zgodnie art. 42 § 1 k.p., przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Z kolei art. 36 § 1 k.p. stanowi, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

– 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

– 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

– 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jeżeli podwładna nie zaakceptuje zaproponowanych jej nowych warunków, umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zmieniające przekształci się zatem w definitywne. Co istotne, w piśmie wypowiadającym warunki pracy i/lub płacy musi zostać umieszczona informacja o przysługującym pracownikowi prawie wniesienia odwołania do sądu. Oczywiście, przy zgodnej woli obu stron możliwe jest zawarcie porozumienia zmieniającego, które jest dużo dogodniejszą formą modyfikacji warunków zatrudnienia, bez konieczności wyczekiwania na upływ okresu wypowiedzenia.

Uzasadnienie:
Należy zaznaczyć, że z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych wynika, iż kierownik jednostki jako osoba odpowiedzialna za całość gospodarki finansowej tej jednostki może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki. Należy nadto pamiętać, że zgodnie z art. 94 pkt 1 ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. W związku z tym, w razie powierzenia pracownikowi dodatkowych obowiązków, jego zakres czynności powinien zostać każdorazowo uaktualniony. Ponieważ prowadzenie kasy wiąże się z odpowiedzialnością materialną, pracownik powinien pisemnie potwierdzić przyjęcie odpowiedzialności za powierzone mu mienie.

Co się zaś tyczy rozwiązania problemu przedstawionego w pytaniu od strony prawnej, jeżeli pracodawca powierza podwładnemu obowiązki mieszczące się w zakresie wykonywanej przez niego pracy i niebędące powodem przekraczania norm czasu pracy, nie jest zobowiązany do podwyższenia jego wynagrodzenia. W przeciwnym przypadku, zatrudnionemu należy zwiększyć płacę lub wręczyć mu wypowiedzenie warunków płacy i/lub płacy. Trudno ostatecznie rozstrzygnąć omawianą kwestię nie znając struktury organizacyjnej jednostki. Co do zasady, prowadzenie kasy nie jest przypisane do stanowiska pracownika zajmującego się kadrami. Pracodawca powinien zatem zwiększyć zatrudnionej wynagrodzenie np. przyznając jej dodatek specjalny. Stosownie bowiem do art. 36 ust. 5 ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Jeśli jednak takie rozwiązanie nie jest brane pod uwagę, zachodzi konieczność wręczenia zatrudnionej wypowiedzenia zmieniającego. I tak, zgodnie art. 42 § 1 k.p., przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Z kolei art. 36 § 1 k.p. stanowi, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

– 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

– 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

– 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jeżeli podwładna nie zaakceptuje zaproponowanych jej nowych warunków, umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zmieniające przekształci się zatem w definitywne. Co istotne, w piśmie wypowiadającym warunki pracy i/lub płacy musi zostać umieszczona informacja o przysługującym pracownikowi prawie wniesienia odwołania do sądu. Oczywiście, przy zgodnej woli obu stron możliwe jest zawarcie porozumienia zmieniającego, które jest dużo dogodniejszą formą modyfikacji warunków zatrudnienia, bez konieczności wyczekiwania na upływ okresu wypowiedzenia. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE