Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

04.10.10

Czy spółka ta ma prawo złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powołując się na zgody uzyskane przez gminę?

articleImage: Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane fot. Thinkstock


Gmina otrzymała pozwolenie na budowę kanalizacji. Inwestycja ta przebiega przez działki prywatne, więc do wniosku o pozwolenie na budowę gmina dołączyła oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wynika z niego, że gmina uzyskała zgody właścicieli działek na tą inwestycję. Obecnie gmina powołała spółkę do realizacji tej inwestycji i niezbędne jest przeniesienie pozwolenia na budowę na utworzoną spółkę. Zgody te nie zawierają adnotacji, że są udzielane gminie i każdemu następcy prawnemu, są też datowane przed powstaniem spółki.

Czy spółka ta ma prawo złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powołując się na zgody uzyskane przez gminę?

Czy utworzona spółka musi samodzielnie uzyskać nowe zgody prywatnych właścicieli działek?

Odpowiedź

Spółka komunalna, na którą zostanie przeniesione pozwolenie na budowę wydane pierwotnie w stosunku do Gminy jako do inwestora, powinna samodzielnie uzyskać zgody właścicieli nieruchomości, na których inwestycja będzie realizowana, aby mogła skutecznie złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Uzasadnienie

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane jest jednym z istotniejszych wymogów formalnych, jakimi powinien wylegitymować się inwestor w toku postępowania o pozwolenie na budowę. Znamiennym jest również, że w postępowaniu w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę (art. 40 Prawa budowlanego), które jest raczej nieskomplikowane zarówno z merytorycznego jak i proceduralnego punktu widzenia, jednym z wymogów skutecznego przeniesienia pozwolenia na rzecz innego podmiotu, jest oprócz przyjęcia wszystkich warunków zawartych w tej decyzji - złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego. Z powyższego wynika, że oświadczenie to należy interpretować w sposób indywidualny, tzn. dla jego prawidłowości ważne jest rzeczywiste dysponowanie nieruchomością (zespołem nieruchomości) przez przyszłego inwestora. W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z jednostką samorządu terytorialnego (gminą), która dysponując swoim władztwem cywilnoprawnym zamierza działać w obrocie jako inwestor oraz spółką powołaną przez gminę do realizacji konkretnej inwestycji, która de facto stanie się inwestorem.

Z prawnego punktu widzenia są to jednak dwa odrębne podmioty, a komunalna osoba prawna nawet przy założeniu, że gmina jest jej wyłącznym udziałowcem jest odrębnym bytem prawnym. Jeżeli zatem gmina na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę zawarła stosowne umowy lub po prostu uzyskała zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane, to jednak nie można wyprowadzić wniosku, że zgoda ta dotyczy podmiotu, który w miejsce gminy uzyska status inwestora. Zakładając nawet instytucjonalne powiązanie obydwu podmiotów, spółka również takie zgody powinna uzyskać, aby móc skutecznie złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomościami na celu budowlane. Gdyby ewentualnie w udzielanych zgodach znalazły się stosowne klauzule w przedmiocie ich skuteczności względów podmiotów, które będą jako inwestorzy następcami gminy, można byłoby bronić poglądu co do braku konieczności ich uzupełniania. Jeżeli jednak kwestie te regulowały porozumienia zawarte jedynie przez gminę z właścicielami nieruchomości, inny podmiot obowiązany jest jako inwestor zgody takie uzyskać, tym bardziej, że podmiot ten nawet jeszcze nie istniał w czasie ich uzyskiwania.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)


Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Obrazek do artykułu: Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Formacje obrony cywilnej tworzą w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Natomiast pracodawcy mogą tworzyć formacje obrony cywilnej. Więcej

 • Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Obrazek do artykułu: Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Burmistrz powinien wydać postanowienie o odstąpieniu lub o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ciągu 30 dni zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. po zasięgnięciu wymaganych opinii. Przepisy art. 35 § 5 i... Więcej

 • WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  Obrazek do artykułu: WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  O tym czy wojewoda wyda rozstrzygnięcie nadzorcze decyduje tylko i wyłącznie on sam, zaś wnioski zawierające żądanie wydania takiego rozstrzygnięcia mogą być jedynie sygnałem, zwróceniem mu uwagi na ewentualne nieprawidłowości podjętego zarządzenia - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Więcej

 • E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  Obrazek do artykułu: E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  "Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną", to efekt wspólnej pracy Ministerstw: Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia. Dokument opracowany na podstawie podpisanego w czerwcu br. porozumienia zakłada, że wydawanie dowodów z warstwą elektroniczną rozpocznie się w styczniu 2019 r. Więcej

 • Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Obrazek do artykułu: Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Na początku 2017 roku zacznie działać system informujący o wolnych miejscach parkingowych w centrum Krakowa za pomocą aplikacji mobilnej i tablic elektronicznych. Miejska Infrastruktura podpisała umowę na stworzenie systemu z krakowską firmą IT Comarch. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE