Strona główna » Wiadomości » Aktualności » PKW podała zasady powołania urzędników wyborczych; pensja to 4,5 tys. brutto

PKW podała zasady powołania urzędników wyborczych; pensja to 4,5 tys. brutto

21.02.18

PKW wydała uchwałę ws. określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. Dwóch urzędników wyborczych będzie w gminach do 20 tys. mieszkańców, trzech w gminach do 50 tys. mieszkańców i po jednym na każde kolejne rozpoczęte 50 tys. mieszkańców - nie więcej niż 7.

articleImage: PKW podała zasady powołania urzędników wyborczych; pensja to 4,5 tys. brutto fot. Thinkstock

Zgodnie z uchwałą w miastach będących siedzibą władz samorządu województwa lub siedzibą władz powiatu powołuje się dodatkowo jednego urzędnika wyborczego. W Warszawie liczbę urzędników wyborczych ustala się dla każdej z dzielnic, stosując ww. zasady dot. liczby mieszkańców gmin. Powołuje się też dwóch urzędników wyborczych wykonujących zadania o charakterze ponaddzielnicowym.

Informacje na stronach delegatur

Informacje o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego podane będą na stronach internetowych delegatur do 22 lutego. Kandydaci na urzędnika wyborczego powinni złożyć zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. Należy podać tam imię (imiona) i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego. Na zgłoszeniu pracodawca kandydata powinien potwierdzić fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.21 dni na zgłoszenie kandydatury

Dyrektor delegatury przyjmuje zgłoszenia najpóźniej do 21 dnia od ogłoszenia informacji o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Otrzymane po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Po sprawdzeniu czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi Kodeksu wyborczego, dyrektor delegatury przekazuje zgłoszenia wraz z dokumentami Szefowi KBW.

Uchwała PKW określa, że jeśli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów w danym samorządzie będzie niewystarczająca, dyrektor delegatury wystąpi do wojewody, marszałka województwa, starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o zgłoszenie brakujących kandydatów w terminie 7 dni. Jeśli to nie wystarczy, Szef KBW występuje do ministra właściwego do spraw administracji o podjęcie działań umożliwiających powołanie właściwej liczby urzędników wyborczych.

Przy powoływaniu urzędników wyborczych Szef KBW bierze pod uwagę doświadczenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Kandydat zgłoszony do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego w danej gminie może zostać powołany, jeśli wyrazi zgodę, do pełnienia tej funkcji w innej gminie.

Pensja urzędnika wyborczego to 4 473,55 zł za miesiąc


W stanowisku z 7 lutego PKW informowała, że powołanych zostanie około 5 500 urzędników wyborczych, których wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy wynosić będzie 4 473,55 zł. Kodeks wyborczy określa, że „urzędnikom wyborczym za   realizację zadań przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne  do  czasu ich realizacji, przy założeniu, że wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty  bazowej przyjmowanej  do  ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z zastosowaniem mnożnika 2,5”.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym w każdej  gminie  działają  urzędnicy  wyborczy  powoływani  przez  Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Urzędnicy wyborczy tworzą Korpus Urzędników Wyborczych. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

Kadencja urzędnika wyborczego trwa 6 lat.

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego określony w uchwale dostępny jest TUTAJ

 
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE