Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Po zdaniu egzaminu można skrócić umowę terminową i zawrzeć bezterminową

Po zdaniu egzaminu można skrócić umowę terminową i zawrzeć bezterminową

03.04.18

W przypadku zdania przez pracownika egzaminu kończącego służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym, umowę na czas określony można rozwiązać za porozumieniem stron i zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony – uważa ekspertka.

articleImage: Po zdaniu egzaminu można skrócić umowę terminową i zawrzeć bezterminową fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika Serwisu LEX Administracja:
 
Zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych, w wyniku naboru na stanowisko urzędnicze zatrudniono na czas określony osobę na czas określony 6 miesięcy, od 1.03.2018 r. do 31.08.2018 r. Została ona zwolniona ze służby przygotowawczej, a egzamin wyznaczono na 24.04.2018 r.

Czy po zdaniu egzaminu można skrócić okres obowiązywania umowy na czas określony i zawrzeć umowę na czas nieokreślony?
Czy zatrudniona osoba powinna dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, czy wystarczy oświadczenie, które złożyła jako kandydat w procesie naboru?
Kto powinien wystąpić do KRK o wydanie zaświadczenia?

ODPOWIEDŹ

W mojej opinii, w przypadku zdania przez pracownika egzaminu z wynikiem pozytywnym, umowę na czas określony można rozwiązać za porozumieniem stron i zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony. Pracownik nie ma obowiązku dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Stosownie do art. 16 ust. 2 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.o.p.s., w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zgodnie z informacją przedstawioną w treści pytania, pracownik został zwolniony z odbywania służby przygotowawczej na podstawie art. 19 ust. 5 u.o.p.s. Jak zatem wynika z art. 19 ust. 6 u.o.p.s., możliwość kontynuowania zatrudnienia jest uzależniona od pozytywnego wyniku egzaminu. W związku z powyższym – w mojej opinii – po pomyślnym zdaniu egzaminu, umowę terminową można rozwiązać na mocy porozumienia stron i zawrzeć z pracownikiem umowę na czas nieokreślony. W art. 16 ust. 2 u.o.p.s. mowa bowiem o zatrudnieniu na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z czego można wnioskować, że ustawodawca dopuszcza możliwość skrócenia tego okresu.

Co się zaś tyczy zaświadczenia o niekaralności, wymagania stawiane pracownikom samorządowym określa art. 6 u.o.p.s. Warunek, aby osoby zatrudniane w jednostkach samorządowych nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe dotyczy zarówno zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania, jak i w ramach umowy o pracę na stanowisku urzędniczym, bądź kierowniczym stanowisku urzędniczym. Ustawodawca nie nakłada jednak na pracownika obowiązku udokumentowania niekaralności.

Zarówno na etapie przeprowadzanego naboru jak też na potrzeby nawiązania stosunku pracy wystarczające jest złożenie przez pracownika stosownego oświadczenia. Obowiązek dostarczenia zaświadczenia z KRK występuje bowiem tylko wtedy, gdy przepis prawa tak stanowi.

Jeśli jednak wiarygodność oświadczenia złożonego przez pracownika budzi wątpliwości lub pracodawca z zasady pozyskuje zaświadczenie urzędowe, zezwala mu na to art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w myśl którego prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Z kolei z art. 217 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wynika, że organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli:
- urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
- osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Reasumując, pracodawca postępuje słusznie, żądając od kandydata do pracy i pracownika wyłącznie oświadczenia w sprawie niekaralności i występując samodzielnie do KRK o urzędowe zaświadczenie. Ponadto jest zobowiązany do pokrycia kosztów jego wystawienia.

 

 

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  Obrazek do artykułu: Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  PKW zwraca uwagę na kolizje przepisów dotyczących przeprowadzenia referendum i wyborów samorządowych. W przypadku organizacji obu głosowań w jednym terminie byłby problem m.in. z komisjami obwodowymi, lokalami, kampanią i urnami. Więcej

 • Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Obrazek do artykułu: Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Czekamy na zarządzenie premiera ws. terminu wyborów samorządowych. Prezes Rady Ministrów powinien wskazać datę głosowania pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. Do tej pory wymieniane były trzy niedziele. Więcej

 • Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  Obrazek do artykułu: Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  MSWiA przypomina, że samorządy powinny ocenić sytuację na swoich terenach i przesłać informacje do wojewodów. Wojewodowie prześlą następnie wnioski do resortu, który podejmie decyzję o pomocy finansowej. Więcej

 • PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Obrazek do artykułu: PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Wyborcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, taki zamiar powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie. Więcej

 • Więcej Polski w Polsce

  Obrazek do artykułu: Więcej Polski w Polsce

  W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha – podał Główny Urząd Statystyczny. Podajemy, gdzie terenu przybyło. Więcej

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE