Powierzenie pełnienia obowiązków zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

23.06.09
Czy burmistrz może powierzyć pełnienie obowiązków zastępcy kierownika USC do czasu rozstrzygnięcia konkursu osobie mającej 7-letni staż pracy na stanowisku sekretarza szkoły?
articleImage: Powierzenie pełnienia obowiązków zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego fot. Thinkstock

Odpowiedź

Można ewentualnie rozważać zawarcie z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku sekretarza szkoły umowy o pracę "na zastępstwo" na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego (umowa tymczasowa do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego), jeżeli:
statut gminy nie zastrzega, że podstawą stosunku pracy na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego może być jednie mianowanie; oraz o ile osoba zatrudniona dotychczas na stanowisku sekretarza szkoły (stanowisko pracownicze) posiada wyższe wykształcenie; nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Należy jednakże pamiętać o dysproporcji pomiędzy stanowiskami: sekretarz szkoły - pracownik samorządowy, stanowisko pracownicze, wymagane wykształcenie średnie; zastępca kierownika USC - pracownik samorządowy, kierownicze stanowisko urzędnicze, wymagane wykształcenie wyższe.

Na podstawie art. 5d ustawy o systemie oświaty, status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych, tj. przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Regulacje dotyczące urzędów stanu cywilnego oraz pracowników tych urzędów określa dotyczące ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.) - dalej p.a.s.c. Zgodnie z art. 5a p.a.s.c., urzędy stanu cywilnego wchodzą w skład urzędu gminy. Gmina stanowi okręg urzędu stanu cywilnego. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca (zastępcy) - art. 6 ust. 1 p.a.s.c. Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent). Na podstawie ust. 3 art. 6 p.a.s.c., wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku kierownika
urzędu stanu cywilnego w gminach powyżej 50.000 mieszkańców.

Zgodnie z art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie wyboru, powołania oraz na podstawie umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownikiem samorządowym może być osoba, która jest obywatelem polskim; posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku; ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. W myśl ust. 3 art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba zatrudniana na podstawi na podstawie umowy o pracę, która dodatkowo: posiada co najmniej wykształcenie średnie; nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; cieszy się nieposzlakowaną opinią. Natomiast w myśl ust. 4 art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych - pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba zatrudniana na podstawie umowy o pracę, która dodatkowo: posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia. Do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania nie odnosi się wymóg posiadania stażu pracy.

Zgodnie z art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych, nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych na podstawie powołania labo umowy o pracę, jest otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać: nazwę i adres jednostki; określenie stanowiska urzędniczego; określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe; wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym; wskazanie wymaganych dokumentów; określenie terminu i miejsca składania dokumentów. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze.
Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie.

Na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398; obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r.). Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia określającym wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; w IV tabeli Stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę w części H. w samorządowych jednostkach organizacyjnych w pkt V. Jednostki działające w zakresie oświaty Stanowiska pomocnicze i obsługi w poz. 4 zostało wymienione stanowisko "sekretarza szkoły". Stanowisko sekretarza szkoły jest stanowiskiem pracowniczym, do którego zajmowania wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Natomiast zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w IV tabeli Stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę w części A. w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego - stanowisko "zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego" jest kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, do którego zajmowania wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego (poz. 6 tabeli).

Na podstawie art. 25 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może z pracownikiem zawrzeć umowę o pracę na czas określony jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)Katarzyna Szłyk 23.06.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Powierzenie pełnienia obowiązków zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora