Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Powierzenie pełnienia obowiązków zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

Powierzenie pełnienia obowiązków zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

23.06.09
Czy burmistrz może powierzyć pełnienie obowiązków zastępcy kierownika USC do czasu rozstrzygnięcia konkursu osobie mającej 7-letni staż pracy na stanowisku sekretarza szkoły?
articleImage: Powierzenie pełnienia obowiązków zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego fot. Thinkstock

Odpowiedź

Można ewentualnie rozważać zawarcie z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku sekretarza szkoły umowy o pracę "na zastępstwo" na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego (umowa tymczasowa do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego), jeżeli:
statut gminy nie zastrzega, że podstawą stosunku pracy na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego może być jednie mianowanie; oraz o ile osoba zatrudniona dotychczas na stanowisku sekretarza szkoły (stanowisko pracownicze) posiada wyższe wykształcenie; nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Należy jednakże pamiętać o dysproporcji pomiędzy stanowiskami: sekretarz szkoły - pracownik samorządowy, stanowisko pracownicze, wymagane wykształcenie średnie; zastępca kierownika USC - pracownik samorządowy, kierownicze stanowisko urzędnicze, wymagane wykształcenie wyższe.

Na podstawie art. 5d ustawy o systemie oświaty, status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych, tj. przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Regulacje dotyczące urzędów stanu cywilnego oraz pracowników tych urzędów określa dotyczące ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.) - dalej p.a.s.c. Zgodnie z art. 5a p.a.s.c., urzędy stanu cywilnego wchodzą w skład urzędu gminy. Gmina stanowi okręg urzędu stanu cywilnego. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca (zastępcy) - art. 6 ust. 1 p.a.s.c. Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent). Na podstawie ust. 3 art. 6 p.a.s.c., wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku kierownika
urzędu stanu cywilnego w gminach powyżej 50.000 mieszkańców.

Zgodnie z art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie wyboru, powołania oraz na podstawie umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownikiem samorządowym może być osoba, która jest obywatelem polskim; posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku; ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. W myśl ust. 3 art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba zatrudniana na podstawi na podstawie umowy o pracę, która dodatkowo: posiada co najmniej wykształcenie średnie; nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; cieszy się nieposzlakowaną opinią. Natomiast w myśl ust. 4 art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych - pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba zatrudniana na podstawie umowy o pracę, która dodatkowo: posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia. Do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania nie odnosi się wymóg posiadania stażu pracy.

Zgodnie z art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych, nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych na podstawie powołania labo umowy o pracę, jest otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać: nazwę i adres jednostki; określenie stanowiska urzędniczego; określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe; wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym; wskazanie wymaganych dokumentów; określenie terminu i miejsca składania dokumentów. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze.
Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie.

Na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398; obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r.). Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia określającym wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; w IV tabeli Stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę w części H. w samorządowych jednostkach organizacyjnych w pkt V. Jednostki działające w zakresie oświaty Stanowiska pomocnicze i obsługi w poz. 4 zostało wymienione stanowisko "sekretarza szkoły". Stanowisko sekretarza szkoły jest stanowiskiem pracowniczym, do którego zajmowania wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Natomiast zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w IV tabeli Stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę w części A. w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego - stanowisko "zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego" jest kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, do którego zajmowania wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego (poz. 6 tabeli).

Na podstawie art. 25 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może z pracownikiem zawrzeć umowę o pracę na czas określony jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)Katarzyna Szłyk 23.06.09
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE