Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Pozwolenie wodnoprawne powinno być wydane na gminę reprezentowaną przez wójta

Pozwolenie wodnoprawne powinno być wydane na gminę reprezentowaną przez wójta

06.03.14

Komu należy udzielić pozwolenia wodnoprawnego: wójtowi gminy czy gminie?

articleImage: Pozwolenie wodnoprawne powinno być wydane na gminę reprezentowaną przez wójta fot. Thinkstock


Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Komu należy udzielić pozwolenia wodnoprawnego: wójtowi gminy czy gminie? Wnioski o pozwolenia wodnoprawne w imieniu gmin składają wójtowie. Jak interpretować art. 29 i 30 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a.? Czy prawidłowe będzie: „udzielam pozwolenia wodnoprawnego gminie X reprezentowanej przez wójta gminy X”, czy wyłącznie „udzielam pozwolenia wodnoprawnego gminie X”?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 29 k.p.a., stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Zgodnie z doktryną, „zdolność bycia stroną w postępowaniu administracyjnym posiadają wszystkie osoby prawne bez żadnych ograniczeń.

W świetle art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) osobami prawnymi są m.in. Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Przepis art. 29 k.p.a. nie różnicuje w tym zakresie statusu publicznych osób prawnych, kościelnych osób prawnych, korporacyjnych osób prawnych i osób prawnych typu zakładowego, przy czym do publicznych osób prawnych zalicza się m.in. komunalne osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, np. gmina (por. A. Wróbel, Komentarz do art. 29 k.p.a., opublikowany w bazie LEX).

Zgodnie z art. 30 § 3 k.p.a., strony niebędące osobami fizycznymi działają przez swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli. Zgodnie z doktryną, „przepis ten dotyczy również państwowych (samorządowych) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz organizacji społecznych nieposiadających osobowości prawnej”.

I tak, w odniesieniu do gminy jako osoby prawnej, SN w postanowieniu z dnia 12 grudnia 1995 r., II CRN 184/95 uznał, że "gmina jako osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie.

Organem uprawnionym do czynności procesowych gminy przed sądem jest zarząd, natomiast wójt może reprezentować gminę przed sądem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd” (por. A.Wróbel,Komentarz do art. 30 § 3 k.p.a., opublikowany w bazie LEX).


W mojej ocenie oznacza to, że jeżeli wnioskodawcą była gmina reprezentowana przez wójta, to decyzja powinna być również wydana na tę gminę reprezentowaną przez wójta.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska. 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Prawo Ochrony Środowiska
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Wielkopolski sejmik za uznawaniem wyroków TK

  Obrazek do artykułu: Wielkopolski sejmik za uznawaniem wyroków TK

  Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął w poniedziałek stanowisko ws. stosowania się do wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski". Więcej

 • Wręczono nagrody Super Samorząd 2016

  Obrazek do artykułu: Wręczono nagrody Super Samorząd 2016

  Siedem organizacji i grup mieszkańców otrzymało nagrodę Super Samorząd 2016 za sukcesy w ulepszaniu swojego otoczenia we współpracy z władzami. "Nie ma demokracji bez społeczeństwa obywatelskiego" - mówił podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie b. premier Jerzy Buzek. Więcej

 • NIK: Karta Dużej Rodziny wymaga ulepszenia

  Obrazek do artykułu: NIK: Karta Dużej Rodziny wymaga ulepszenia

  Efektywność Karty Dużej Rodziny jest ograniczona, gdyż proponowane ulgi nie zawsze są dopasowane do oczekiwań czy potrzeb rodzin. Zmiany wymaga również dostępność oferty, zwłaszcza w niewielkich miejscowościach - tak wynika z badań Najwyższej Izby Kontroli. Więcej

 • Samorządy nie angażują się w organizowanie publicznego transportu zbiorowego

  Obrazek do artykułu: Samorządy nie angażują się w organizowanie publicznego transportu zbiorowego

  Samorządy nie przywiązują większej uwagi do organizowania publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców, a ich działania ograniczają się głównie do administrowania transportem (wydawania zezwoleń czy określania przystanków komunikacyjnych) - tak wynika z badań Najwyższej Izby Kontroli. Więcej

 • Które powiaty najlepiej wspierają rodzinny zastępcze?

  Obrazek do artykułu: Które powiaty najlepiej wspierają rodzinny zastępcze?

  Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej szuka powiatów, które najlepiej wspierają rodzinny zastępcze. Zgłoszenia można nadsyłać do końca maja. Według Koalicji bez rozwoju rodzinnej opieki zastępczej nie uda się zmniejszyć liczby dzieci w dużych domach dziecka. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE