Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Prezes Rady Ministrów utworzył Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0

Prezes Rady Ministrów utworzył Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0

13.03.17

Prezes Rady Ministrów utworzył, w drodze zarządzenia, Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0, będący organem pomocniczym Rady Ministrów. 

articleImage: Prezes Rady Ministrów utworzył Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Z dniem 4 marca 2017 r. weszło w życie zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemu CEPiK 2.0 (M.P. poz. 232). W drodze zarządzenia utworzony został Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0, będący organem pomocniczym Rady Ministrów. Kompetencja Prezesa Rady Ministrów do tworzenia rad i zespołów opiniodawczych lub doradczych wynika z przepisu art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 392, ze zm.).

Zespół złożony będzie z przewodniczącego oraz jego zastępcy (pierwszym będzie przedstawiciel ministra właściwego ds. informatyzacji, drugim przedstawiciel ministra właściwego ds. transportu; obaj w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu), pozostałych członków (przedstawicieli wskazanych w zarządzeniu ministrów oraz Szefa ABW) oraz sekretarza. Pracami Zespołu kierował będzie przewodniczący lub jego zastępca (w przypadku nieobecności przewodniczącego). Rozstrzygnięcia Zespołu podejmowane będą na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów. Przy podejmowaniu rozstrzygnięć wymagana będzie obecność co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli.

Do zadań Zespołu należeć będzie: (1) przygotowanie propozycji działań w celu wdrożenia systemu CEPiK 2.0, (2) przygotowanie projektów rozwiązań prawnych i organizacyjnych w celu uruchomienia systemu CEPiK 2.0, (3) identyfikacja i wsparcie usuwania barier, w szczególności prawnych lub organizacyjnych utrudniających uruchomienie systemu CEPiK 2.0, (4) analiza przygotowywanych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby uruchomienia systemu CEPiK 2.0. W celu realizacji zadań Zespołu jego przewodniczący będzie mógł tworzyć zespoły i grupy robocze oraz korzystać z pomocy doradców i ekspertów. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane będą z budżetu państwa, a konkretnie z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. informatyzacji. Z kolei obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewni urząd obsługujący ministra właściwego ds. informatyzacji (jest to obecnie Ministerstwo Cyfryzacji). Udział w pracach Zespołu będzie nieodpłatny. 

Adam Bochentyn 13.03.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE