Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w zakresie ochrony zabytków

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w zakresie ochrony zabytków

04.08.17

Rozszerzenie zakresu środków nadzoru i koordynacji przysługujących Generalnemu Konserwatorowi Zabytków oraz zastąpienie, opartego o prawo wykroczeń, systemu ochrony prawnej zabytków, systemem administracyjnych kar pieniężnych - to niektóre zmiany, jakie wprowadza podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw.

articleImage: Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w zakresie ochrony zabytków fot. Thinkstock


Ustawa zakłada, że wojewódzkiego konserwatora zabytków powoływał i odwoływał będzie wojewoda - na wniosek (lub odpowiednio za zgodą) Generalnego Konserwatora Zabytków - wskazujący kandydata na to stanowisko. Jednocześnie wojewoda, na wniosek WKZ, będzie mógł powierzyć, w drodze porozumienia, prowadzenie niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, gminom, powiatom, związkom gmin, związkom powiatów, związkom powiatowo-gminnym albo związkom metropolitalnym, położonym na terenie województwa. JST będzie miała obowiązek utworzenia w strukturze administracyjnej stanowiska, odpowiednio, gminnego (miejskiego), powiatowego, powiatowo-gminnego albo metropolitalnego konserwatora zabytków.

Nowością jest też możliwość udzielenia tymczasowej ochrony zabytkom nieruchomym, wobec których wszczęto postępowanie o wpis do rejestru zabytków. Informację o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru oraz o ostatecznym zakończeniu tego postępowania wojewódzki konserwator zabytków przekazuje niezwłocznie właściwemu staroście. Informację taką, do czasu ostatecznego zakończenia tego postępowania, podaje się do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej BIP starostwa powiatowego, na obszarze którego znajduje się zabytek, a ponadto w siedzibie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Ponadto, od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabronione będzie prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowanie innych działań, które mogłyby naruszyć lub zmienić wyglądu zabytku. Ustawa doprecyzowuje również, iż działaniem wymagającym pozwolenia WKZ jest usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, za wyjątkiem przypadków prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby.

Nowelizacja wprowadza również do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nowy rozdział dotyczący administracyjnych kar pieniężnych. Naruszenia przepisów ustawy, w zależności od ich rodzaju, zagrożone będą administracyjnymi karami pieniężnymi od 500 zł do 500 tys. zł. Zachowania obwarowane karami pieniężnymi dotychczas kwalifikowane były jako wykroczenia.

Ustawa wchodzi w życie zasadniczo po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw.
 

Norbert Bonin 04.08.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE