Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Projekt rozporządzenia: tabele stanowisk, wynagrodzeń i dodatków w samorządach

Projekt rozporządzenia: tabele stanowisk, wynagrodzeń i dodatków w samorządach

21.02.18

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Akt m.in. wprowadza stanowisko administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych).

articleImage: Projekt rozporządzenia: tabele stanowisk, wynagrodzeń i dodatków w samorządach fot. Thinkstock

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. poz. 1930). Projekt pomija stanowiska asystentów i doradców, których zatrudnianie uchyliła ustawa.

Projekt przewiduje skrócenie pracownikowi, w uzasadnionych  przypadkach, stażu  pracy  wymaganego na danym stanowisku.

Projekt wprowadza wynagrodzenie prowizyjne, które może być przyznane za wykonywanie czynności  z  zakresu  egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Dotychczasowe brzmienie przepisu doprecyzowano w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do możliwości wypłaty wynagrodzenia więcej niż jednej osobie, jeżeli tą samą sprawą egzekucyjną zajmuje się więcej osób.

Akt reguluje też wysokość dodatku specjalnego dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty  oraz  marszałka województwa. Ma on przysługiwać w kwocie wynoszącej co najmniej 20 proc. i nie przekraczającej 40 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego , a w urzędach pow. , a w urzędach pow. 300 tys. mieszkańców – w kwocie nieprzekraczającej 50 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Dodatek za wieloletnią pracę

Przyjęto, analogicznie jak w odniesieniu do nagrody jubileuszowej, że przy ustalaniu prawa do  dodatku za wieloletnią pracę przysługującego pracownikowi, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

Nagroda jubileuszowa

Dodano przepis, zgodnie z którym pracownik nie nabywa ponownie prawa do nagrody jubileuszowej tego samego stopnia w sytuacji, w której nagrodę tę wypłacono mu ze względu na ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, mimo że do nabycia prawa do nagrody brakowało mniej niż 12 miesięcy. W projekcie rozporządzenia zrezygnowano z przepisu o udokumentowaniu przez pracownika prawa do tej nagrody jako warunku ustalenia prawa do niej.

Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy


Uzupełniono zapis, że w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do odprawy wlicza się
jeden z tych okresów zatrudnienia.

Przepisy  rozporządzenia  nie  przewidują  składników wynagrodzenia ani świadczeń, które należałoby obliczyć, ustalając stawkę godzinową. Poza tym pracodawca może to ustalić w regulaminie wynagradzania.

Nowe stanowiska

Projekt zawiera uzupełnienie  katalogu stanowisk o stanowisko administrator bezpieczeństwa  informacji (inspektor ochrony danych), co związane jest z rozpoczęciem bezpośredniego stosowania (od dnia 25 maja 2018 r.) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych.

Zgodnie z propozycją, nastąpi przeniesienie stanowisk archiwista, starszy archiwista i kierownik archiwum do grupy stanowisk urzędniczych. Obecnie usytuowane są one w grupie stanowisk pomocniczych i obsługi.

Niektórych stanowisk nie będzie

Projekt pomija stanowiska asystentów i doradców oraz kierownika hali maszyn, maszynistki klasy   mistrzowskiej, starszej maszynistki, maszynistki i teletypistki.

W załącznikach do projektu rozporządzenia określone zostały tabele zawierające wykaz stanowisk pogrupowanych w zależności od sposobu nawiązania stosunku pracy, kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których nawiązanie stosunku pracy następuje na  podstawie  wyboru  lub  powołania oraz w  odniesieniu  do  pracowników  zatrudnianych  na podstawie  umowy  o  pracę – tabelę kwot  minimalnego  miesięcznego  poziomu  wynagrodzenia zasadniczego.

Tabele wykazów stanowisk i kwot dostępne są TUTAJ

Wynagrodzenia pracowników samorządowych Tomasz Lewandowski

Wynagrodzenia pracowników samorządowych>>

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE