Protokół spisany na okoliczność zabezpieczenia dokumentacji wyborczej w związku z zarządzeniem przerwy w głosowaniu

Wzór protokołu spisanego na okoliczność zabezpieczenia dokumentacji wyborczej w związku z zarządzeniem przerwy w głosowaniu.Pobierz wzór:
Wzór protokołu spisanego na okoliczność zabezpieczenia dokumentacji wyborczej w związku z zarządzeniem przerwy w głosowaniu.doc
Wzór protokołu spisanego na okoliczność zabezpieczenia dokumentacji wyborczej w związku z zarządzeniem przerwy w głosowaniu.pdf


 
Protokół
spisany w dniu 21 listopada 2010 r
na okoliczność zabezpieczenia urny, pieczęci oraz dokumentów Obwodowej Komisji Wyborczej Nr … w …………….
.
w związku z uchwałą Nr …/10 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr … w ……………..…..
w sprawie zarządzenia przerwy w głosowaniu.
 
Przy wykonywaniu czynności i spisaniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1)   ………………………………………   ……………………………..
(imię i nazwisko)                                                  (funkcja)
2)   ………………………………………   ……………………………..
3)   Itd.
 
1.    Wlot urny został zaklejony taśmą samoprzylepną, której usunięcie bez pozostawienia „śladów” jest niemożliwe, opieczętowany pieczęcią Komisji oraz zaparafowany przez członków Komisji.
2.    Niewykorzystane karty do głosowania po przeliczeniu:
1)   do Rady Gminy …… szt. zapakowano w … pakietów;
2)   do Rady Powiatu …… szt. zapakowano w … pakietów;
3)   do Sejmiku Województwa, … szt. zapakowano w … pakietów;
4)   na Wójta Gminy, ….szt. zapakowano w …. pakietów
opisano, zaparafowano przez członków komisji oraz opieczętowano pieczęcią Komisji.
3.    Spis wyborców zapakowano w pakiet, który opisano, opieczętowano pieczęcią Komisji i zaparafowano przez członków Komisji.
4.    Urnę oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3 przekazano na przechowanie przewodniczącemu Komisji.
5.    Z uwagi na nieobecność zastępcy przewodniczącego Komisji, pieczęć Komisji oddano na przechowanie członkowi Komisji, p. ……………… .
Protokół podpisali (członkowie Komisji biorący udział w czynnościach):
1)   ............................................................
2)   ............................................................
3)   itd.
(pieczęć komisji)