Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Przygotowania do konkursu na dyrektora szkoły czas zacząć

Przygotowania do konkursu na dyrektora szkoły czas zacząć

16.05.11

ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA DYREKTOR SZKOŁY 01/2011. www.dyrektorszkoly.pl

articleImage: Przygotowania do konkursu na dyrektora szkoły czas zacząć fot. Thinkstock

Artykuł jest adresowany zarówno do kandydatów na dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych, jak i osób ubiegających się o to stanowisko po raz kolejny. W ostatnim czasie nastąpiła istotna zmiana przepisów prawnych i odwzorowywanie dokumentów sprzed paru lat nie zda egzaminu. Chodzi tu nie tylko o przepisy dotyczące wymagań i przebiegu konkursu na dyrektora, ale funkcjonowania szkoły (placówki) w ogóle.

Celem artykułu jest udzielenie merytorycznego wsparcia w opracowaniu dokumentów i w przygotowaniu się do rozmowy z komisją konkursową. To sprawia, że prezentowane w nim treści mają różny charakter. Prawniczy – kiedy mowa o aktach normatywnych regulujących wymagania wobec przystępujących do konkursu oraz jego przebieg. W przypadku wątpliwości w tym zakresie warto skonsultować się z radcą prawnym. Merytoryczny – gdy w grę wchodzi uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły. Wywody na ten temat – co pragnę podkreślić – są jedynie materiałem do krytycznej refleksji. Natomiast pytania komisji konkursowej mają charakter hipotetyczny. Jednak nawet takie dają wyobrażenie o zagadnieniach, które interesują jej członków.

Pozostaje mi jeszcze zachęcić stających do konkursu, aby niezwłocznie rozpoczęli przygotowania. Dlaczego? Bo „diabeł tkwi w szczegółach”. A tych, zwłaszcza w odniesieniu do wymaganych dokumentów, może być naprawę wiele.

Podstawa prawna

Przystępującym do konkursu – w zależności od rodzaju szkoły lub placówki – polecam uważną lekturę następujących aktów normatywnych, których treść wzajemnie się uzupełnia:
1.rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27.10.2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, dalej: rozporządzenie o wymaganiach);
2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8.04.2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, dalej: rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu);
3. rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 1.06.2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 100, poz. 642, dotyczy tylko szkolnictwa artystycznego).

Rozporządzenie podane w pkt 2 ma zastosowanie do konkursów na stanowisko dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrów resortowych. Wyjątkiem są tu publiczne szkoły i placówki podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozporządzenie to nie ma zastosowania w przypadku publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (art. 36a ust. 3 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

W treści ww. rozporządzeń powoływane są także inne akty normatywne, nie tylko wchodzące w zakres tzw. prawa oświatowego. Ich nazwy w pełnym brzmieniu wraz ze źródłem podaję na końcu artykułu.

Osobie zamierzającej przystąpić do konkursu sugeruję najpierw upewnić się, czy spełnia wymagania. Dotyczą one kilku spraw:
- wykształcenia,
- stażu pracy,
- oceny pracy,
- stanu zdrowia,
- niekaralności.

W szczegółach są omówione w rozporządzeniu o wymaganiach.

Warto zwrócić uwagę, że rozporządzenie to przewiduje zarówno pewne wyjątki (np. odnośnie do poziomu wykształcenia), jak i dodatkowe wymagania (np. znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym w przypadku szkół polskich prowadzonych przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym czy pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych w przypadku osoby niebędącej nauczycielem itp.).

Szersze omówienie wszystkich wyjątków i dodatkowych wymagań wykracza poza ramy artykułu.

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki ogłasza organ prowadzący. To fakt dobrze znany. Nowością jest natomiast inny sposób podania do wiadomości informacji o ogłoszeniu konkursu. Odstąpiono od zasady publikowania pełnego ogłoszenia o konkursie w dwóch dziennikach. Obecnie jest ono zamieszczane na stronie internetowej organu prowadzącego, w miejscu ogólnie dostępnym w jego siedzibie lub w inny zwyczajowo ustalony sposób. Może być opublikowane także (jeśli organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego) w Biuletynie Informacji Publicznej kuratorium oświaty właściwego dla siedziby szkoły lub placówki oraz w dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

Ponadto w przepisach prawnych wskazano elementy, jakie powinno zawierać ogłoszenie o konkursie (rezygnując jednocześnie z publikowania jego wzoru). Są to:
- oznaczenie organu prowadzącego,
- nazwa i adres publicznej szkoły lub placówki, której konkurs dotyczy,
- wymagania wobec kandydatów,
- dokumenty, które powinni przedłożyć,
- informacja o sposobie i terminie składania ofert,
- informacja o sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Termin na złożenie dokumentów nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konkursie w sposób podany powyżej. 

                                        CZYTAJ DALEJ>>>

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27.10.2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8.04.2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 1.06.2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 100, poz. 642)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Pisaliśmy o tym również:
Nowe zasady konkursu na dyrektora szkoły 
 Nie każde naruszenie prawa przez dyrektora szkoły uzasadnia jego odwołanie (I OSK 2018/10, LEX nr 818630) 
 

Danuta Elsner 16.05.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 2)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE